IiNkonzo zoGuqulo zoMzantsi Afrika

Siyakwamkela kwinkampani yoguqulo yobugcisa beeNgcali yoMzantsi Afrika. Sizibophelele ekuveliseni kwakhona isiqulatho soshishino, somthetho, nesonyango esichanekileyo ngeelwimi ezili-11 ezisemthethweni zoMzantsi Afrika. Sikwanika iinkonzo zoguqulo kumaqabane orhwebo angundoqo oMzantsi Afrika, ngeelwimi ezifana neSiphuthukezi, iSipanishi, isiJamani kunye neMandarini yaseTshayina. Bonke abaguquli bethu baqinisekisiwe ukuba bahlangabezane nemigangatho yoguqulo yobugcisa behlabathi.

Bona umgangatho woguqulo lwethu usebenza. IsiNgesi kunye namaphepha aguquliweyo ziyafana. Uguqulo lwethu lufikeleleka ngokupheleleyo kwaye alunazo iimpazamo zopelo.
Tyelela isayithi yethu ngalo naluphi ulwimi loMzantsi Afrika:

This browser does not support the video element.

Umgangatho: Sichana nje kwixesha lokuqala

Sisebenzisa ngokukhethekileyo abaguquli abaziingcali. Xa siguqula uxwebhu lomthetho, sisebenza kuphela nomguquli oqinisekisiweyo, othetha ulwimi olo lwenkobe. Ubuncinane beemfuneko zethu zokufunda sisiqinisekiso esivela kwiyunivesiti evunyiweyo yoMzantsi Afrika. Ukongeza, bonke abaguquli bethu banobuncinane bamava eminyaka eli-10 yokusebenza okukwinqanaba eliphezulu. Sisoloko sikonwabela ukukunika ii-CV kunye neziqinisekiso kunye nokusayina ii-SLA siqinisekisa umgangatho woguqulo lwethu.

Ukhangelo lopelo lwamagama lwe-MS Word

Amaxwebhu akho aguquliweyo ahlelwa ngendlela obuwuhlele ngayo umbhalo wakho wesiNgesi. Sisebenzisa iikhompyutha ukuqinisekisa ukuba amaxwebhu akho awanazo iimpazamo zopelo, sisebenzise ulwimi lwala maxesha kwaye kusetyenzwa ngawo ngokungatshintshiyo. Siyakuvuyela ukukubonisa.

Imihla elindeleke ukuba ingeniswe ngayo imisebenzi

Ishishini elinempumelelo lithembele kuqinisekiso. Ishishini lethu silakhele ukuba lisoloko lihlangabezana nokulindelwe ziiklayenti zethu. Ngeke sizibophelele kumhla ekulindeleke ukuba angene ngawo amaxwebhu ongeke bangahlangabezani nawo abaguquli bethu.

Intelekelelo yamaxabiso

Sithumelele uxwebhu lwakho ngeimeyile, ukhombisa imihla ekulindeleke ukuba uhlangabezane nayo kunye neelwimi zakho. Asinakuthatha ngaphezulu kwemizuzu emihlanu ukuphendula kwizicelo zentelekelelo yamaxabiso ngexa leeyure zokusebenza.

Iilwimi ezithethwa kumaphondo oMzantsi Afrika*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Iiklayenti

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele