English
 
IsiNdebele (Ndebele)
 
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Ikulumiswano: Funda nabantu
πŸ—¨
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho
πŸ’
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho
πŸŽ“
❀
Dating: Learn with your heart
 
Zokukhuphana: Funda ngehliziywakho
❀
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa: Fundela ukuphumelela
πŸš€
πŸ‡ΏπŸ‡¦ Translation Services South Africa   Imisebenzi yokuTjhugulula eSewula Afrika πŸ‡ΏπŸ‡¦
         
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Ikulumiswano: Funda nabantu
πŸ—¨
πŸ‘€ Hello! (person)   Lotjha! (umuntu munye) πŸ‘€
πŸ‘₯ Hello! (group)   Lotjhani! (isiqhema) πŸ‘₯
πŸ™‹ How are you?   Nivukile? πŸ™‹
πŸ™† I'm fine, thanks.   Sivukile πŸ™†
πŸ™ I could be better.   Siyancenga. πŸ™
πŸ™‹ And you?   Wena? πŸ™‹
πŸ™† I am well.   Ngivukile. πŸ™†
πŸ‘€ Goodbye (person staying)   Ukhambe kuhle (umuntu osalako) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group staying)   Nikhambe kuhle (isiqhema esisalako) πŸ‘ͺ
πŸ‘€ Goodbye (person leaving)   Sala kuhle (umuntu okhambako) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group leaving)   Nisale kuhle (isiqhema esikhambako) πŸ‘ͺ
         
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho
πŸ’
πŸ‘§ Head   Ihloko πŸ‘§
πŸ‘ Eye, Eyes   Ilihlo, Amehlo πŸ‘
πŸ‘‚ Ear, Ears   Indlebe, Iindlebe πŸ‘‚
πŸ‘ƒ Nose   Ipumulo πŸ‘ƒ
πŸ‘„ Mouth   Umlomo πŸ‘„
πŸ‘… Tongue   Ilimu πŸ‘…
βœ‹ Hand, Hands   Isandla, Izandla βœ‹
πŸ’ͺ Arm, Arms   Umkhono, Imikhono πŸ’ͺ
🚢 Leg, Legs   Umlenze, Imilenze 🚢
πŸ‘£ Foot, Feet   Inyawo, Iinyawo πŸ‘£
         
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
IShesi: Funda ngomqondo wakho
πŸŽ“
β™˜ Chess Piece(s)   Isiquntu (Iinquntu) se(ze)Tjhesi β™˜
β™š King   Ikosi β™š
β™› Queen   Indlovukazi β™›
β™œ Rook (Castle)   Iruki (Ikhasela) β™œ
♝ Bishop   Ibhitjhobhu ♝
β™ž Knight (Horse)   Inayithi (Ipera) β™ž
β™Ÿ Pawn (Soldier)   Iphoni (Ijoni) β™Ÿ
β–© Board   Ibhodi β–©
β–¨ Square   Isikwere β–¨
⬛ Black   Okunzima ⬛
⬜ White   Okumhlophe ⬜
β‡… Chess Move(s)   Umsikinyeko (Imisikinyeko) we (ye)Tjhesi) β‡…
⚠ Check! From Persian Shah (King)   Yelela! ⚠
πŸ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Yelela, bha ngikuhlulile! πŸ†
πŸ—‘ I take your piece.   Ngidla ikomakho. πŸ—‘
‼️ Good move!   Umnyakazo omuhle! ‼️
βš‘ I resign!   Ngiyalisa! βš‘
βš”οΈ Good luck for the game!   Ngikufisela itjhudu emdlalweni! βš”οΈ
🀝 Thank you for the game!   Ngiyathokoza ngokudlala nawe! 🀝
         
❀
Dating: Learn with your heart
 
Zokukhuphana: Funda ngehliziywakho
❀
❓ What's your name?   Ungubani ibizo lakho? ❓
πŸ“± Can I get your number?   Ngibawa inomborwakho? πŸ“±
β˜• Would you like to get coffee?   Ungakuthabela ukusela ikofi? β˜•
🍝 Would you like to go to dinner?   Ungakuthabela bona ngikukhuphe siyokudla ukudla kwentambama? 🍝
🍹 Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuthola okuselwako? 🍹
πŸ’“ Yes, I would.   Iye, ngingathanda. πŸ’“
πŸ’” No, but thank you.   Awa, ngiyathokoza. πŸ’”
πŸ’– You look beautiful.   Umuhle. πŸ’–
πŸ’‹ May I kiss you?   Ngibawa ukukumanga? πŸ’‹
😍 I miss you.   Ngiyakukhumbula. 😍
😘 I miss you too.   Nami ngiyakukhumbula. 😘
β™₯ I love you.   Ngiyakuthanda. β™₯
πŸ’— I love you so much.   Ngikuthanda khulu. πŸ’—
         
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa: Fundela ukuphumelela
πŸš€
πŸ‘© Tell us about yourself?   Sicocele kabanzi ngawe mayelana nomsebenzi lo? πŸ‘©
πŸ‘ What are your main strengths?   Ngikuphi okuqakathekileko okghona ukukwenza kuhle? πŸ‘
πŸ‘Ž What are your weaknesses?   Ngikuphi onobudisi ngakho? πŸ‘Ž
β€πŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Kubayini kufanele sikhethe wena kilomsebenzi? β€πŸŽ“
πŸ“ƒ What is your salary expectation?   Ulindele bona umrholwakho ube malini? πŸ“ƒ
⚽ What are your hobbies outside of work?   Ngimiphi imisebenzakho yokuzilibazisa ngaphandle kwendaweni yomsebenzi? ⚽
πŸ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona ukuphi esikhathini seminyaka emihlanu? πŸ“ˆ
πŸ’Ό Why are you leaving your current job?   Kubayini ulisa umsebenzakho wagadesi? πŸ’Ό
🏦 Why do you want to work here?   Kubayini ufuna ukusebenza lapha? 🏦
❔ Is there anything that you would like to ask me?   Ingabe kukhona ofuna ukungibuza khona? ❔

 

IsiNdebele Language

 

 

TshivenαΈ“a will reach more South Africans than English in Mpumalanga.

PROVINCE SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4

You can get more information on all 11 South African languages on our medical translation page.

 

Mobile Learning Resources:
Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele

 
Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.
IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele
 

 

Language demographics for your city.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected] +27-86-126-6335