English (IsiNgesi)
 
IsiXhosa (Xhosa)
 
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Incoko: Funda kunye nabantu
πŸ—¨
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho
πŸ’
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
UThimba: Funda ngengqiqo yakho:
πŸŽ“
❀
Dating: Learn with your heart
 
Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho
❀
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo
πŸš€
πŸ‡ΏπŸ‡¦ Translation Services South Africa   IiNkonzo zoGuqulo zoMzantsi Afrika πŸ‡ΏπŸ‡¦
         
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Incoko: Funda kunye nabantu
πŸ—¨
πŸ‘€ Hello! (person)
Molo! (umntu) πŸ‘€
πŸ‘₯ Hello! (group)
Molweni! (iqela) πŸ‘₯
πŸ™‹ How are you?
Unjani? πŸ™‹
πŸ™† I'm fine, thanks.
Ndiphilile, enkosi. πŸ™†
πŸ™ I could be better.
Ndiyacenga. πŸ™
πŸ™‹ And you?
Wena? πŸ™‹
πŸ™† I am well.
Ndiphilile. πŸ™†
πŸ‘€ Goodbye (person staying)
Uhambe kakuhle (umntu oshiyekayo) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group staying)
Nihambe kakuhle (iqela elishiyekayo) πŸ‘ͺ
πŸ‘€ Goodbye (person leaving)
Usale kakuhle (umntu ohambayo) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group leaving)
Nisale kakuhle (iqela elihambayo) πŸ‘ͺ
         
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho
πŸ’
πŸ‘§ Head   Intloko πŸ‘§
πŸ‘ Eye, Eyes   Iliso, Amehlo πŸ‘
πŸ‘‚ Ear, Ears   Indlebe, Iindlebe πŸ‘‚
πŸ‘ƒ Nose   Impumlo πŸ‘ƒ
πŸ‘„ Mouth   Umlomo πŸ‘„
πŸ‘… Tongue   Ulwimi πŸ‘…
βœ‹ Hand, Hands   Isandla, Izandla βœ‹
πŸ’ͺ Arm, Arms   Ingalo, Iingalo πŸ’ͺ
🚢 Leg, Legs   Umlenze, Imilenze 🚢
πŸ‘£ Foot, Feet   Unyawo, Iinyawo πŸ‘£
         
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
UThimba: Funda ngengqiqo yakho
πŸŽ“
β™˜ Chess Piece(s)   Iinkomo zikaThimba β™˜
β™š King   IKumkani β™š
β™› Queen   IKumkanikazi β™›
β™œ Rook (Castle)   UMbayimbayi β™œ
♝ Bishop   INtlola ♝
β™ž Knight (Horse)   IHashe β™ž
β™Ÿ Pawn (Soldier)   IFolosi β™Ÿ
β–© Board   Ibhodi β–©
β–¨ Square   Isikweri β–¨
⬛ Black   Mnyama ⬛
⬜ White   Mhlophe ⬜
β‡… Chess Move(s)   Ukuhamba-hambisa kwiThimba β‡…
⚠ Check! From Persian Shah (King)   Khangela! ⚠
πŸ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Thinjiwe! πŸ†
πŸ—‘ I take your piece.   Ndithatha ingqekembe yakho. πŸ—‘
‼️ Good move!   Inyathelo elihle! ‼️
βš‘ I resign!   Ndiyarhoxa! βš‘
βš”οΈ Good luck for the game!   Uqhube kakuhle emdlalweni! βš”οΈ
🀝 Thank you for the game!   Enkosi ngomdlalo! 🀝
         
❀
Dating: Learn with your heart
 
Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho
❀
❓ What's your name?   Ungubani igama lakho? ❓
πŸ“± Can I get your number?   Ndingayifumana inombolo yakho? πŸ“±
β˜• Would you like to get coffee?   Ungathanda ukusela ikofu? β˜•
🍝 Would you like to go to dinner?   Ungathanda ukuya kwidinala? 🍝
🍹 Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuya kufumana into eselwayo? 🍹
πŸ’“ Yes, I would.   Ewe, ndingathanda njalo. πŸ’“
πŸ’” No, but thank you.   Hayi, enkosi. πŸ’”
πŸ’– You look beautiful.   Umhle. πŸ’–
πŸ’‹ May I kiss you?   Ndingakuncamisa? πŸ’‹
😍 I miss you.   Ndiyakukhumbula. 😍
😘 I miss you too.   Ndiyakukhumbula nam. 😘
β™₯ I love you.   Ndiyakuthanda. β™₯
πŸ’— I love you so much.   Ndikuthanda kakhulu. πŸ’—
         
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo
πŸš€
πŸ‘© Tell us about yourself?   Khawusithele gqaba-gqaba ngawe? πŸ‘©
πŸ‘ What are your main strengths?   Zinto zini ezingundoqo oqine kuzo? πŸ‘
πŸ‘Ž What are your weaknesses?   Zinto zini obuthathaka kuzo? πŸ‘Ž
β€πŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Kungasizathu sini ukuba sikhethe wena kulo msebenzi? β€πŸŽ“
πŸ“ƒ What is your salary expectation?   Ulindele ukuba ufumane umrholo ongakanani? πŸ“ƒ
⚽ What are your hobbies outside of work?   Xa ungekho semsebenzini zeziphi iinkcitha-sithukuthezi zakho? ⚽
πŸ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo? πŸ“ˆ
πŸ’Ό Why are you leaving your current job?   Uwushiya ngasiphi isizathu umsebenzi okuwo ngoku? πŸ’Ό
🏦 Why do you want to work here?   Sesiphi isizathu esibangela ukuba ufune ukusebenza apha? 🏦
❔ Is there anything that you would like to ask me?   Ingaba ikhona nantoni na ongathanda ukundibuza yona? ❔

 

IsiXhosa Language

 

 

IsiXhosa will reach more South Africans than English in the Western Cape, Eastern Cape and Free State.

PROVINCE SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4

You can get more information on all 11 South African languages on our medical translation page.

 

Mobile Learning Resources:
Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele

 
Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.
IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele
 

 

Language demographics for your city:

Almost a third of Cape Town's population speak isiXhosa as a first language at just over a million speakers.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected] +27-86-126-6335