English
 
Sesotho (Sotho)
 
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Puisano: Ithute ka batho
πŸ—¨
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ditho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao
πŸ’
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Chess: Ithute ka kelello ya hao
πŸŽ“
❀
Dating: Learn with your heart
 
Tsa Marato: Ithute ka pelo ya hao
❀
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho
πŸš€
πŸ‡ΏπŸ‡¦ Translation Services South Africa   Ditshebeletso tsa Phetolelo tsa Aforika Borwa πŸ‡ΏπŸ‡¦
         
πŸ—¨
Conversation: Learn with people
 
Puisano: Ithute ka batho
πŸ—¨
πŸ‘€ Hello! (person)
Dumela! (motho) πŸ‘€
πŸ‘₯ Hello! (group)
Dumelang! (sehlopha) πŸ‘₯
πŸ™‹ How are you?
O phela jwang? πŸ™‹
πŸ™† I'm fine, thanks.
Ke phela hantle, ke a leboha. πŸ™†
πŸ™ I could be better.
Ke a bo leka. πŸ™
πŸ™‹ And you?
Wena? πŸ™‹
πŸ™† I am well.
Ke phetse. πŸ™†
πŸ‘€ Goodbye (person staying)
Tsamaya hantle (motho ya salang) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group staying)
Tsamayang hantle (sehlopha se salang) πŸ‘ͺ
πŸ‘€ Goodbye (person leaving)
Sala hantle (motho ya tsamayang) πŸ‘€
πŸ‘ͺ Goodbye (group leaving)
Salang hantle (sehlopha se tsamayang) πŸ‘ͺ
         
πŸ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ditho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao
πŸ’
πŸ‘§ Head   Hlooho πŸ‘§
πŸ‘ Eye, Eyes   Leihlo, Mahlo πŸ‘
πŸ‘‚ Ear, Ears   Tsebe, Ditsebe πŸ‘‚
πŸ‘ƒ Nose   Nko πŸ‘ƒ
πŸ‘„ Mouth   Molomo πŸ‘„
πŸ‘… Tongue   Leleme πŸ‘…
βœ‹ Hand, Hands   Letsoho, Matsoho βœ‹
πŸ’ͺ Arm, Arms   Sephaka, Diphaka πŸ’ͺ
🚢 Leg, Legs   Tlhafu, Ditlhafu 🚢
πŸ‘£ Foot, Feet   Leoto, Maoto πŸ‘£
         
πŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Chess: Ithute ka kelello ya hao
πŸŽ“
β™˜ Chess Piece(s)   Se/dibapadiswa tsa Chess β™˜
β™š King   Morena β™š
β™› Queen   Mofumahadi β™›
β™œ Rook (Castle)   Khasele β™œ
♝ Bishop   Bishopo ♝
β™ž Knight (Horse)   Pere β™ž
β™Ÿ Pawn (Soldier)   Lesole β™Ÿ
β–© Board   Boto β–©
β–¨ Square   Kgutlonnetsepa β–¨
⬛ Black   Ntsho ⬛
⬜ White   Tshweu ⬜
β‡… Chess Move(s)   Mo/metsamao ya Chess β‡…
⚠ Check! From Persian Shah (King)   Ela hloko! ⚠
πŸ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Ha o na botshabelo! πŸ†
πŸ—‘ I take your piece.   Ke nka sebapadiswa sa hao. πŸ—‘
‼️ Good move!   Motsamao o motle! ‼️
βš‘ I resign!   Ke a inehela! βš‘
βš”οΈ Good luck for the game!   Mahlohonolo ka papadi! βš”οΈ
🀝 Thank you for the game!   Ke a leboha ka papadi! 🀝
         
❀
Dating: Learn with your heart
 
Tsa Marato: Ithute ka pelo ya hao
❀
❓ What's your name?   Lebitso la hao o mang? ❓
πŸ“± Can I get your number?   Nka fumana nomoro ya hao? πŸ“±
β˜• Would you like to get coffee?   O ka thabela ho nwa kofi? β˜•
🍝 Would you like to go to dinner?   O ka thabela ho ya dijong tsa mantsiboya? 🍝
🍹 Would you like to go for a drink?   O ka thabela ho fumana se nowang? 🍹
πŸ’“ Yes, I would.   Ee, nka se thabela. πŸ’“
πŸ’” No, but thank you.   Tjhe, ke a leboha. πŸ’”
πŸ’– You look beautiful.   O shebahala o le motle. πŸ’–
πŸ’‹ May I kiss you?   Ebe nka o suna? πŸ’‹
😍 I miss you.   Ke o hopotse. 😍
😘 I miss you too.   Le nna ke o hopotse. 😘
β™₯ I love you.   Ke a o rata. β™₯
πŸ’— I love you so much.   Ke o rata haholo. πŸ’—
         
πŸš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho
πŸš€
πŸ‘© Tell us about yourself?   Re bolelle ka wena? πŸ‘©
πŸ‘ What are your main strengths?   Dintho tseo o leng matla haholo ho tsona ke dife? πŸ‘
πŸ‘Ž What are your weaknesses?   Bofokodi ba hao ke bofe? πŸ‘Ž
β€πŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Hobaneng re lokela ho kgetha wena mosebetsing ona? β€πŸŽ“
πŸ“ƒ What is your salary expectation?   O lebelletse ho kgola bokae? πŸ“ƒ
⚽ What are your hobbies outside of work?   Ke dife dintho tseo o ratang ho di etsa ha o se mosebetsing? ⚽
πŸ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   O lebelletse ho fihlela eng dilemo tse hlano tse tlang? πŸ“ˆ
πŸ’Ό Why are you leaving your current job?   Hobaneng o tlohela mosebetsi wa hao wa jwale? πŸ’Ό
🏦 Why do you want to work here?   Hobaneng o batla ho sebetsa mona? 🏦
❔ Is there anything that you would like to ask me?   Na ho na le ho hong hoo o batlang ho mpotsa hona? ❔

 

Sesotho Language

 

 

Sesotho will reach more South Africans than English in the Free State.

PROVINCE SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4

You can get more information on all 11 South African languages on our medical translation page.

 

Mobile Learning Resources:
Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele

 
Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.
IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati TshivenαΈ“a IsiNdebele
 

 

Language demographics for your city:

Sesotho is the third most spoken language in Johannesburg at over 400 000 first language speakers.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected] +27-86-126-6335