Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   isiNdebele (Ndebele)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Ikulumiswano:
Funda nabantu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Umzimba:
Funda ngomzimbakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Itjhesi:
Funda ngomkhumbulwakho
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Zokukhuphana:
Funda ngehliziywakho
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa:
Fundela ukuphumelela
🚀
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Ikulumiswano:
Funda nabantu
🗨
👤 Hello!
(person)

Lotjha!
(umuntu munye)

👤
👥 Hello!
(group)

Lotjhani!
(isiqhema)

👥
🙋 How are you?

Nivukile?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Sivukile

🙆
🙍 I could be better.

Siyancenga.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ngivukile.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Ukhambe kuhle
(umuntu osalako)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Nikhambe kuhle
(isiqhema esisalako)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Sala kuhle
(umuntu okhambako)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Nisale kuhle
(isiqhema esikhambako)

👪
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Umzimba:
Funda ngomzimbakho
💁
👧 Head

Ihloko

👧
👁 Eye, Eyes

Ilihlo, Amehlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Iindlebe

👂
👃 Nose

Ipumulo

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Ilimu

👅
Hand, Hands

Isandla, Izandla

💪 Arm, Arms

Umkhono, Imikhono

💪
🚶 Leg, Legs

Umlenze, Imilenze

🚶
👣 Foot, Feet

Inyawo, Iinyawo

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Itjhesi:
Funda ngomkhumbulwakho
🎓
Chess Piece(s)

Isiquntu (Iinquntu) se(ze)Tjhesi

King

Ikosi

Queen

Indlovukazi

Rook (Castle)

Iruki (Ikhasela)

Bishop

Ibhitjhobhu

Knight (Horse)

Inayithi (Ipera)

Pawn (Soldier)

Iphoni (Ijoni)

Board

Ibhodi

Square

Isikwere

Black

Okunzima

White

Okumhlophe

Chess Move(s)

Umsikinyeko (Imisikinyeko) we (ye)Tjhesi)

Check!
From Persian Shah (King)

Yelela!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Yelela, bha ngikuhlulile! 🏆
🗑 I take your piece.

Ngidla ikomakho.

🗑
‼️ Good move!

Umnyakazo omuhle!

‼️
I resign!

Ngiyalisa!

⚔️ Good luck for the game!

Ngikufisela itjhudu emdlalweni!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ngiyathokoza ngokudlala nawe!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Zokukhuphana:
Funda ngehliziywakho
What's your name?

Ungubani ibizo lakho?

📱 Can I get your number?

Ngibawa inomborwakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungakuthabela ukusela ikofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungakuthabela bona ngikukhuphe siyokudla ukudla kwentambama?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungathanda ukuthola okuselwako?

🍹
💓 Yes, I would.

Iye, ngingathanda.

💓
💔 No, but thank you.

Awa, ngiyathokoza.

💔
💖 You look beautiful.

Umuhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ngibawa ukukumanga?

💋
😍 I miss you.

Ngiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Nami ngiyakukhumbula.

😘
I love you.

Ngiyakuthanda.

💗 I love you so much.

Ngikuthanda khulu.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa:
Fundela ukuphumelela
🚀
👩 Tell us about yourself? Sicocele kabanzi ngawe mayelana nomsebenzi lo? 👩
👍

What are your main strengths?

Ngikuphi okuqakathekileko okghona ukukwenza kuhle?

👍
👎

What are your weaknesses?

Ngikuphi onobudisi ngakho?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Kubayini kufanele sikhethe wena kilomsebenzi?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Ulindele bona umrholwakho ube malini?

📃

What are your hobbies outside of work?

Ngimiphi imisebenzakho yokuzilibazisa ngaphandle kwendaweni yomsebenzi?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Uzibona ukuphi esikhathini seminyaka emihlanu?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Kubayini ulisa umsebenzakho wagadesi?

💼
🏦 Why do you want to work here? Kubayini ufuna ukusebenza lapha? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Ingabe kukhona ofuna ukungibuza khona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: IsiNdebele first language:
1,090,223 (2.2%)
 
Visit this page in another language:
 
Vakatjhela ikhasi leli ngelinye ilimi:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Vakatjhela Ikhasisendlalelo lethu 🏠
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 

© iiTranslation 2019 - South African Language Services