Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   IsiXhosa (Xhosa)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Incoko:
Funda kunye nabantu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ufundo-nzulu ngomzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ UThimba:
Funda ngengqiqo yakho:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ukuthandana:
Funda ngentliziyo yakho
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili:
Fundela impumelelo
🚀
🇿🇦 Translation Services:
11 Official South African Languages
↔️ IiNkonzo zoGuqulo:
IiLwimi ezili-11 eziseMthethweni zoMzantsi Afrika
🇿🇦
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Incoko:
Funda kunye nabantu
🗨
👤 Hello!
(person)

Molo!
(umntu)

👤
👥 Hello!
(group)

Molweni!
(iqela)

👥
🙋 How are you?

Unjani?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ndiphilile, enkosi.

🙆
🙍 I could be better.

Ndiyacenga.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ndiphilile.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Uhambe kakuhle
(umntu oshiyekayo)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Nihambe kakuhle
(iqela elishiyekayo)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Usale kakuhle
(umntu ohambayo)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Nisale kakuhle
(iqela elihambayo)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ufundo-nzulu ngomzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
👧 Head

Intloko

👧
👁 Eye, Eyes

Iliso, Amehlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Iindlebe

👂
👃 Nose

Impumlo

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Ulwimi

👅
Hand, Hands

Isandla, Izandla

💪 Arm, Arms

Ingalo, Iingalo

💪
🚶 Leg, Legs

Umlenze, Imilenze

🚶
👣 Foot, Feet

Unyawo, Iinyawo

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ UThimba:
Funda ngengqiqo yakho
🎓
Chess Piece(s)

Iinkomo zikaThimba

King

IKumkani

Queen

IKumkanikazi

Rook (Castle)

UMbayimbayi

Bishop

INtlola

Knight (Horse)

IHashe

Pawn (Soldier)

IFolosi

Board

Ibhodi

Square

Isikweri

Black

Mnyama

White

Mhlophe

Chess Move(s)

Ukuhamba-hambisa kwiThimba

Check!
From Persian Shah (King)

Khangela!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Thinjiwe! 🏆
🗑 I take your piece.

Ndithatha ingqekembe yakho.

🗑
‼️ Good move!

Inyathelo elihle!

‼️
I resign!

Ndiyarhoxa!

⚔️ Good luck for the game!

Uqhube kakuhle emdlalweni!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Enkosi ngomdlalo!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ukuthandana:
Funda ngentliziyo yakho
What's your name?

Ungubani igama lakho?

📱 Can I get your number?

Ndingayifumana inombolo yakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungathanda ukusela ikofu?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungathanda ukuya kwidinala?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungathanda ukuya kufumana into eselwayo?

🍹
💓 Yes, I would.

Ewe, ndingathanda njalo.

💓
💔 No, but thank you.

Hayi, enkosi.

💔
💖 You look beautiful.

Umhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ndingakuncamisa?

💋
😍 I miss you.

Ndiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Ndiyakukhumbula nam.

😘
I love you.

Ndiyakuthanda.

💗 I love you so much.

Ndikuthanda kakhulu.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili:
Fundela impumelelo
🚀
👩 Tell us about yourself? Khawusithele gqaba-gqaba ngawe? 👩
👍

What are your main strengths?

Zinto zini ezingundoqo oqine kuzo?

👍
👎

What are your weaknesses?

Zinto zini obuthathaka kuzo?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Kungasizathu sini ukuba sikhethe wena kulo msebenzi?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Ulindele ukuba ufumane umrholo ongakanani?

📃

What are your hobbies outside of work?

Xa ungekho semsebenzini zeziphi iinkcitha-sithukuthezi zakho?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Uwushiya ngasiphi isizathu umsebenzi okuwo ngoku?

💼
🏦 Why do you want to work here? Sesiphi isizathu esibangela ukuba ufune ukusebenza apha? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Ingaba ikhona nantoni na ongathanda ukundibuza yona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: IsiXhosa first language:
8,154,258 (16.3%)
 
Visit this page in another language:
 
Yiya kweli khasi ngolunye ulwimi:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Yiya kwikhasi elingundoqo 🏠
🌐 Back to full terminology list   Buyela kuluhlu lwesigama olupheleleyo 🌐
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services