Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   IsiXhosa (Xhosa)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Incoko:
Funda kunye nabantu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ufundo-nzulu ngomzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ UThimba:
Funda ngengqiqo yakho:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ukuthandana:
Funda ngentliziyo yakho
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili:
Fundela impumelelo
🚀
🇿🇦 Translation Services:
11 Official South African Languages
↔️ IiNkonzo zoGuqulo:
IiLwimi ezili-11 eziseMthethweni zoMzantsi Afrika
🇿🇦
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Incoko:
Funda kunye nabantu
🗨
👤 Hello!
(person)

Molo!
(umntu)

👤
👥 Hello!
(group)

Molweni!
(iqela)

👥
🙋 How are you?

Unjani?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ndiphilile, enkosi.

🙆
🙍 I could be better.

Ndiyacenga.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ndiphilile.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Uhambe kakuhle
(umntu oshiyekayo)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Nihambe kakuhle
(iqela elishiyekayo)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Usale kakuhle
(umntu ohambayo)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Nisale kakuhle
(iqela elihambayo)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ufundo-nzulu ngomzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
👧 Head

Intloko

👧
👁 Eye, Eyes

Iliso, Amehlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Iindlebe

👂
👃 Nose

Impumlo

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Ulwimi

👅
Hand, Hands

Isandla, Izandla

💪 Arm, Arms

Ingalo, Iingalo

💪
🚶 Leg, Legs

Umlenze, Imilenze

🚶
👣 Foot, Feet

Unyawo, Iinyawo

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ UThimba:
Funda ngengqiqo yakho
🎓
Chess Piece(s)

Iinkomo zikaThimba

King

IKumkani

Queen

IKumkanikazi

Rook (Castle)

UMbayimbayi

Bishop

INtlola

Knight (Horse)

IHashe

Pawn (Soldier)

IFolosi

Board

Ibhodi

Square

Isikweri

Black

Mnyama

White

Mhlophe

Chess Move(s)

Ukuhamba-hambisa kwiThimba

Check!
From Persian Shah (King)

Khangela!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Thinjiwe! 🏆
🗑 I take your piece.

Ndithatha ingqekembe yakho.

🗑
‼️ Good move!

Inyathelo elihle!

‼️
I resign!

Ndiyarhoxa!

⚔️ Good luck for the game!

Uqhube kakuhle emdlalweni!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Enkosi ngomdlalo!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ukuthandana:
Funda ngentliziyo yakho
What's your name?

Ungubani igama lakho?

📱 Can I get your number?

Ndingayifumana inombolo yakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungathanda ukusela ikofu?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungathanda ukuya kwidinala?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungathanda ukuya kufumana into eselwayo?

🍹
💓 Yes, I would.

Ewe, ndingathanda njalo.

💓
💔 No, but thank you.

Hayi, enkosi.

💔
💖 You look beautiful.

Umhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ndingakuncamisa?

💋
😍 I miss you.

Ndiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Ndiyakukhumbula nam.

😘
I love you.

Ndiyakuthanda.

💗 I love you so much.

Ndikuthanda kakhulu.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili:
Fundela impumelelo
🚀
👩 Tell us about yourself? Khawusithele gqaba-gqaba ngawe? 👩
👍

What are your main strengths?

Zinto zini ezingundoqo oqine kuzo?

👍
👎

What are your weaknesses?

Zinto zini obuthathaka kuzo?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Kungasizathu sini ukuba sikhethe wena kulo msebenzi?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Ulindele ukuba ufumane umrholo ongakanani?

📃

What are your hobbies outside of work?

Xa ungekho semsebenzini zeziphi iinkcitha-sithukuthezi zakho?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Uwushiya ngasiphi isizathu umsebenzi okuwo ngoku?

💼
🏦 Why do you want to work here? Sesiphi isizathu esibangela ukuba ufune ukusebenza apha? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Ingaba ikhona nantoni na ongathanda ukundibuza yona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: IsiXhosa first language:
8,154,258 (16.3%)
 
Visit this page in another language:
 
Yiya kweli khasi ngolunye ulwimi:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Yiya kwikhasi elingundoqo 🏠
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services