Translation
  English   IsiZulu (Zulu)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Ingxoxo:
Funda nabantu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Umzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ IShesi:
Funda ngomqondo wakho:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ezokukhiphana:
Funda ngenhliziyo yakho
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Ingxoxo:
Funda nabantu
🗨
👤 Hello!
(person)

Sawubona!
(umuntu oyedwa)

👤
👥 Hello!
(group)

Sanibona!
(iqembu)

👥
🙋 How are you?

Ninjani?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Siyaphila.

🙆
🙍 I could be better.

Siyancenga.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ngiyaphila.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Uhambe kahle
(umuntu osalayo)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Nihamba kahle
(iqembu elisayo)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Usale kahle
(umuntu ohambayo)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Nisale kahle
(iqembu elihambayo)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Umzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
👧 Head

Ikhanda

👧
👁 Eye, Eyes

Iso, Amahlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Izindlebe

👂
👃 Nose

Ikhala

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Ulimi

👅
Hand, Hands

Isandla, Izandla

💪 Arm, Arms

Ingalo, Izingalo

💪
🚶 Leg, Legs

Umlenze, Imilenze

🚶
👣 Foot, Feet

Unyawo, Izinyawo

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ IShesi:
Funda ngomqondo wakho
🎓
Chess Piece(s)

Inkomo (Izinkomo)
ye(ze)-Shesi

King

Inkosi

Queen

Indlunkulu

Rook (Castle)

Irukhi (Ikhasela)

Bishop

Ibhishophu

Knight (Horse)

Inayithi (Ihhashi)

Pawn (Soldier)

Iphoni (Isosha)

Board

Ibhodi

Square

Isikwele

Black

Okumnyama

White

Okumhlophe

Chess Move(s) Um(imi)nyakazo
we(ye)Shesi
Check!
From Persian Shah (King)
Qaphela
🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Qaphela, bha ngakuhlula! 🏆
🗑 I take your piece.

Ngidla inkomo yakho.

🗑
‼️ Good move!

Umnyakazo omuhle!

‼️
I resign!

Ngiyayeka!

⚔️ Good luck for the game!

Ngikufisela okuhle emdlalweni!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ngiyabonga ngokudlala nawe!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ezokukhiphana:
Funda ngenhliziyo yakho
What's your name?

Ubani igama lakho?

📱 Can I get your number?

Ngicela inombolo yakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungakujabulela ukuphuza ikhofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungakuthanda ukuthi ngikukhiphe
siye kodla isidlo sasebusuku?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungathanda ukuthola okuphuzwayo?

🍹
💓 Yes, I would.

Yebo, ngingathanda.

💓
💔 No, but thank you.

Cha, ngiyabonga.

💔
💖 You look beautiful.

Waze wamuhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ngicela ukukuqabula?

💋
😍 I miss you.

Ngiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Nami ngiyakukhumbula.

😘
I love you.

Ngiyakuthanda.

💗 I love you so much.

Ngikuthanda kakhulu.

💗
 
 
Visit this page in another language:     Vakashela leli khasi ngolunye ulimi:
IsiZulu IsiXhosa Sesotho Setswana Tshivenḓa Xitsonga
Siswati IsiNdebele Sepedi / Sesotho sa Leboa Afrikaans
 
 
🏠 Visit our Home page   Vakashela ikhasi lethu eliyisandulelo 🏠
         
🌐 Back to full terminology list   Buyela emuva kuhlu lwamatemu olugcwele 🌐
 
 
 
 
© iiTranslation 2018 - South African Language Services