Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
     
  English   IsiZulu (Zulu)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Ingxoxo:
Funda nabantu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Umzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ IShesi:
Funda ngomqondo wakho:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ezokukhiphana:
Funda ngenhliziyo yakho
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuzo eyi-10 Ephuma phambili Yenkulumo-mpendulwano:
Fundela ukuphumelela
🚀
🇿🇦 Translation Services:
11 Official South African Languages
↔️ Imisebenzi Yezokuhumusha:
Izilimi eziyi-11 Ezisemthethweni ZaseNingizimu Afrika
🇿🇦
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Ingxoxo:
Funda nabantu
🗨
👤 Hello!
(person)

Sawubona!
(umuntu oyedwa)

👤
👥 Hello!
(group)

Sanibona!
(iqembu)

👥
🙋 How are you?

Ninjani?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Siyaphila.

🙆
🙍 I could be better.

Siyancenga.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ngiyaphila.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Uhambe kahle
(umuntu osalayo)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Nihamba kahle
(iqembu elisayo)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Usale kahle
(umuntu ohambayo)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Nisale kahle
(iqembu elihambayo)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Umzimba:
Funda ngomzimba wakho
💁
👧 Head

Ikhanda

👧
👁 Eye, Eyes

Iso, Amahlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Izindlebe

👂
👃 Nose

Ikhala

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Ulimi

👅
Hand, Hands

Isandla, Izandla

💪 Arm, Arms

Ingalo, Izingalo

💪
🚶 Leg, Legs

Umlenze, Imilenze

🚶
👣 Foot, Feet

Unyawo, Izinyawo

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ IShesi:
Funda ngomqondo wakho
🎓
Chess Piece(s)

Inkomo (Izinkomo)
ye(ze)-Shesi

King

Inkosi

Queen

Indlunkulu

Rook (Castle)

Irukhi (Ikhasela)

Bishop

Ibhishophu

Knight (Horse)

Inayithi (Ihhashi)

Pawn (Soldier)

Iphoni (Isosha)

Board

Ibhodi

Square

Isikwele

Black

Okumnyama

White

Okumhlophe

Chess Move(s) Um(imi)nyakazo
we(ye)Shesi
Check!
From Persian Shah (King)
Qaphela
🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Qaphela, bha ngakuhlula! 🏆
🗑 I take your piece.

Ngidla inkomo yakho.

🗑
‼️ Good move!

Umnyakazo omuhle!

‼️
I resign!

Ngiyayeka!

⚔️ Good luck for the game!

Ngikufisela okuhle emdlalweni!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ngiyabonga ngokudlala nawe!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Ezokukhiphana:
Funda ngenhliziyo yakho
What's your name?

Ubani igama lakho?

📱 Can I get your number?

Ngicela inombolo yakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungakujabulela ukuphuza ikhofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungakuthanda ukuthi ngikukhiphe
siye kodla isidlo sasebusuku?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungathanda ukuthola okuphuzwayo?

🍹
💓 Yes, I would.

Yebo, ngingathanda.

💓
💔 No, but thank you.

Cha, ngiyabonga.

💔
💖 You look beautiful.

Waze wamuhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ngicela ukukuqabula?

💋
😍 I miss you.

Ngiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Nami ngiyakukhumbula.

😘
I love you.

Ngiyakuthanda.

💗 I love you so much.

Ngikuthanda kakhulu.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuzo eyi-10 Ephuma phambili Yenkulumo-mpendulwano:
Fundela ukuphumelela
🚀
👩 Tell us about yourself? Sicela ukwazi ngawe? 👩
👍

What are your main strengths?

Yini ukwazi ukuyenza kahle kakhulu?

👍
👎

What are your weaknesses?

Yini obuthakathaka kuyo?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Kungani kumele siqashe wena kulo msebenzi?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Umholo owulindele mungakanani?

📃

What are your hobbies outside of work?

Yini othanda ukuyenza uma ungekho emsebenzini?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Uzibona ukuphi eminyakeni emihlanu ezayo?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Kungani ufuna ukushiya umsebenzi okuwo njengamanje?

💼
🏦 Why do you want to work here? Kungani ufuna ukusebenza lapha? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Ingabe ikhona into ofisa ukungibuza yona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: IsiZulu first language:11,587,374 (23.2%)
 
Visit this page in another language:
 
Vakashela leli khasi ngolunye ulimi:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Vakashela ikhasi lethu eliyisandulelo 🏠
🌐 Back to full terminology list   Buyela emuva kuhlu lwamatemu olugcwele 🌐
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services