Translation
  English   Sesotho sa Leboa (Sepedi)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Poledišano:
Ithute ka batho
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tša mmele:
Ithute ka mmele wa gago
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka monagano wa gago:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tša marato:
Ithute ka pelo ya gago
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Poledišano:
Ithute ka batho
🗨
👤 Hello!
(person)

Thobela!
(motho o tee)

👤
👥 Hello!
(group)

Thobela!
(sehlopha)

👥
🙋 How are you?

Go bjang?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Go lokile, ke a leboga.

🙆
🙍 I could be better.

Ga ke a tsoga.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ke tsogile.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Šala botse (motho o tee yo a šalago)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Šalang botse
(sehlopha seo se šalago)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Sepela botse
(motho yo a sepelago)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Sepelang botse (sehlopha seo se sepelago)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tša mmele:
Ithute ka mmele wa gago
💁
👧 Head

Hlogo

👧
👁 Eye, Eyes

Leihlo, Mahlo

👁
👂 Ear, Ears

Tsebe, Ditsebe

👂
👃 Nose

Nko

👃
👄 Mouth

Molomo

👄
👅 Tongue

Leleme

👅
Hand, Hands

Seatla, Diatla

💪 Arm, Arms

Letsogo, Matsogo

💪
🚶 Leg, Legs

Leoto, Maoto

🚶
👣 Foot, Feet

Lenao, Dinao

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️

Chess:
Ithute ka monagano wa gago

🎓
Chess Piece(s)

Dibapadišwa tša Chess

King

Kgoši

Queen

Kgošigadi

Rook (Castle)

Sebo

Bishop

Mopišopo

Knight (Horse)

Pere

Pawn (Soldier)

Sebeelo (Lesole)

Board

Papetla

Square

Sekwere

Black

Ntsho

White

Šweu

Chess Move(s) Mesepelo ya Chess
Check! From Persian Shah (King) Ela hloko!
🏆 Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead) Ga o na botšhabelo! 🏆
🗑 I take your piece.

Ke tšea sebapadišwa sa gago.

🗑
‼️ Good move!

Mosepelo wo mobotse!

‼️
I resign!

Ke a ineela!

⚔️ Good luck for the game!

Mahlatse le mahlogonolo papading!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ke leboga papadi!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tša marato:
Ithute ka pelo ya gago
What's your name?

Leina la gago ke mang?

📱 Can I get your number?

A nka hwetša nomoro ya gago?

📱
Would you like to get coffee?

O ka thabela kofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

O ka thabela go ya go ja dilalelo?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

O ka thabela go tšwa go ya go hwetša seno?

🍹
💓 Yes, I would.

Ee, ke be nka rata.

💓
💔 No, but thank you.

Aowa, eupša ke a leboga.

💔
💖 You look beautiful.

O yo mobotse.

💖
💋 May I kiss you?

A nka go atla?

💋
😍 I miss you.

Ke a go gopola.

😍
😘 I miss you too.

Le nna ke a go gopola.

😘
I love you.

Ke a go rata.

💗 I love you so much.

Ke go rata kudu.

💗
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
TRANSLATION SERVICES
*Statistics South Africa 2011: Sesotho sa Leboa (Sepedi) first language:
4,618,576 (9.3%)
 
Visit this page in another language:     Etela letlakala le ka leleme le lengwe:
IsiZulu IsiXhosa Sesotho Setswana Tshivenḓa Xitsonga
Siswati IsiNdebele Sepedi / Sesotho sa Leboa Afrikaans
 
 
🏠 Visit our Home page   Etela letlakala la rena la Matseno 🏠
         
🌐 Back to full terminology list   Boela lenaneong la mareo ka moka 🌐
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services