Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   Sesotho (Sotho)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Puisano:
Ithute ka batho
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka mmele wa hao
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka kelello ya hao
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo ya hao
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu:
Ho ithutela katleho
🚀
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Puisano:
Ithute ka batho
🗨
👤 Hello!
(person)

Dumela!
(motho)

👤
👥 Hello!
(group)

Dumelang!
(sehlopha)

👥
🙋 How are you?

O phela jwang?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ke phela hantle, ke a leboha.

🙆
🙍 I could be better.

Ke a bo leka.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ke phetse.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Tsamaya hantle
(motho ya salang)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Tsamayang hantle
(sehlopha se salang)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Sala hantle
(motho ya tsamayang)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Salang hantle
(sehlopha se tsamayang)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka mmele wa hao
💁
👧 Head

Hlooho

👧
👁 Eye, Eyes

Leihlo, Mahlo

👁
👂 Ear, Ears

Tsebe, Ditsebe

👂
👃 Nose

Nko

👃
👄 Mouth

Molomo

👄
👅 Tongue

Leleme

👅
Hand, Hands

Letsoho, Matsoho

💪 Arm, Arms

Sephaka, Diphaka

💪
🚶 Leg, Legs

Tlhafu, Ditlhafu

🚶
👣 Foot, Feet

Leoto, Maoto

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka kelello ya hao
🎓
Chess Piece(s)

Se/dibapadiswa tsa Chess

King

Morena

Queen

Mofumahadi

Rook (Castle)

Khasele

Bishop

Bishopo

Knight (Horse)

Pere

Pawn (Soldier)

Lesole

Board

Boto

Square

Kgutlonnetsepa

Black

Ntsho

White

Tshweu

Chess Move(s)

Mo/metsamao ya Chess

Check!
From Persian Shah (King)

Ela hloko!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Ha o na botshabelo! 🏆
🗑 I take your piece.

Ke nka sebapadiswa sa hao.

🗑
‼️ Good move!

Motsamao o motle!

‼️
I resign!

Ke a inehela!

⚔️ Good luck for the game!

Mahlohonolo ka papadi!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ke a leboha ka papadi!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo ya hao
What's your name?

Lebitso la hao o mang?

📱 Can I get your number?

Nka fumana nomoro ya hao?

📱
Would you like to get coffee?

O ka thabela ho nwa kofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

O ka thabela ho ya dijong tsa mantsiboya?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

O ka thabela ho fumana se nowang?

🍹
💓 Yes, I would.

Ee, nka se thabela.

💓
💔 No, but thank you.

Tjhe, ke a leboha.

💔
💖 You look beautiful.

O shebahala o le motle.

💖
💋 May I kiss you?

Ebe nka o suna?

💋
😍 I miss you.

Ke o hopotse.

😍
😘 I miss you too.

Le nna ke o hopotse.

😘
I love you.

Ke a o rata.

💗 I love you so much.

Ke o rata haholo.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu:
Ho ithutela katleho
🚀
👩 Tell us about yourself? Re bolelle ka wena? 👩
👍

What are your main strengths?

Dintho tseo o leng matla haholo ho tsona ke dife?

👍
👎

What are your weaknesses?

Bofokodi ba hao ke bofe?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Hobaneng re lokela ho kgetha wena mosebetsing ona?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

O lebelletse ho kgola bokae?

📃

What are your hobbies outside of work?

Ke dife dintho tseo o ratang ho di etsa ha o se mosebetsing?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

O lebelletse ho fihlela eng dilemo tse hlano tse tlang?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Hobaneng o tlohela mosebetsi wa hao wa jwale?

💼
🏦 Why do you want to work here? Hobaneng o batla ho sebetsa mona? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Na ho na le ho hong hoo o batlang ho mpotsa hona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: Sesotho first language:
3,849,563 (7.7%)
 
Visit this page in another language:
 
Etela leqephe lena ka puo e nngwe:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Etela leqephe la rona la Home 🏠
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services