Translation Services
 086-126-6335  info@iitranslation.com  
  English   Sesotho (Sotho)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Puisano:
Ithute ka batho
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka mmele wa hao
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka kelello ya hao
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo ya hao
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu:
Ho ithutela katleho
🚀
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Puisano:
Ithute ka batho
🗨
👤 Hello!
(person)

Dumela!
(motho)

👤
👥 Hello!
(group)

Dumelang!
(sehlopha)

👥
🙋 How are you?

O phela jwang?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ke phela hantle, ke a leboha.

🙆
🙍 I could be better.

Ke a bo leka.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ke phetse.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Tsamaya hantle
(motho ya salang)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Tsamayang hantle
(sehlopha se salang)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Sala hantle
(motho ya tsamayang)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Salang hantle
(sehlopha se tsamayang)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka mmele wa hao
💁
👧 Head

Hlooho

👧
👁 Eye, Eyes

Leihlo, Mahlo

👁
👂 Ear, Ears

Tsebe, Ditsebe

👂
👃 Nose

Nko

👃
👄 Mouth

Molomo

👄
👅 Tongue

Leleme

👅
Hand, Hands

Letsoho, Matsoho

💪 Arm, Arms

Sephaka, Diphaka

💪
🚶 Leg, Legs

Tlhafu, Ditlhafu

🚶
👣 Foot, Feet

Leoto, Maoto

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka kelello ya hao
🎓
Chess Piece(s)

Se/dibapadiswa tsa Chess

King

Morena

Queen

Mofumahadi

Rook (Castle)

Khasele

Bishop

Bishopo

Knight (Horse)

Pere

Pawn (Soldier)

Lesole

Board

Boto

Square

Kgutlonnetsepa

Black

Ntsho

White

Tshweu

Chess Move(s)

Mo/metsamao ya Chess

Check!
From Persian Shah (King)

Ela hloko!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Ha o na botshabelo! 🏆
🗑 I take your piece.

Ke nka sebapadiswa sa hao.

🗑
‼️ Good move!

Motsamao o motle!

‼️
I resign!

Ke a inehela!

⚔️ Good luck for the game!

Mahlohonolo ka papadi!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ke a leboha ka papadi!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo ya hao
What's your name?

Lebitso la hao o mang?

📱 Can I get your number?

Nka fumana nomoro ya hao?

📱
Would you like to get coffee?

O ka thabela ho nwa kofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

O ka thabela ho ya dijong tsa mantsiboya?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

O ka thabela ho fumana se nowang?

🍹
💓 Yes, I would.

Ee, nka se thabela.

💓
💔 No, but thank you.

Tjhe, ke a leboha.

💔
💖 You look beautiful.

O shebahala o le motle.

💖
💋 May I kiss you?

Ebe nka o suna?

💋
😍 I miss you.

Ke o hopotse.

😍
😘 I miss you too.

Le nna ke o hopotse.

😘
I love you.

Ke a o rata.

💗 I love you so much.

Ke o rata haholo.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu:
Ho ithutela katleho
🚀
👩 Tell us about yourself? Re bolelle ka wena? 👩
👍

What are your main strengths?

Dintho tseo o leng matla haholo ho tsona ke dife?

👍
👎

What are your weaknesses?

Bofokodi ba hao ke bofe?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Hobaneng re lokela ho kgetha wena mosebetsing ona?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

O lebelletse ho kgola bokae?

📃

What are your hobbies outside of work?

Ke dife dintho tseo o ratang ho di etsa ha o se mosebetsing?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

O lebelletse ho fihlela eng dilemo tse hlano tse tlang?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Hobaneng o tlohela mosebetsi wa hao wa jwale?

💼
🏦 Why do you want to work here? Hobaneng o batla ho sebetsa mona? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Na ho na le ho hong hoo o batlang ho mpotsa hona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
TRANSLATION SERVICES
*Statistics South Africa 2011: Sesotho first language:
3,849,563 (7.7%)
 
Visit this page in another language:     Etela leqephe lena ka puo e nngwe:
IsiZulu IsiXhosa Sesotho Setswana Tshivenḓa Xitsonga
Siswati IsiNdebele Sepedi / Sesotho sa Leboa Afrikaans
 
 
🏠 Visit our Home page   Etela leqephe la rona la Home 🏠
         
🌐 Back to full terminology list   Ho kgutlela lenaneng le felletseng la mareo 🌐
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services