Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   Setswana (Tswana)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Puisano:
Ithute le batho
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka ga mmele wa gago
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka monagano wa gago:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano:
Ithutele go bona katlego
🚀
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Puisano:
Ithute le batho
🗨
👤 Hello!
(person)

Dumela!
(motho a le mongwe)

👤
👥 Hello!
(group)

Dumelang!
(setlhopha)

👥
🙋 How are you?

Le kae?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ke teng, o kae.

🙆
🙍 I could be better.

Go ka nna botoka.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ke teng.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Sala sentle
(go sala motho a le mongwe)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Salang sentle
(go sala setlhopha)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Tsamaya sentle
(go tsamaya motho a le mongwe)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Tsamayang sentle
(go tsamaya setlhopha)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka ga mmele wa gago
💁
👧 Head

Tlhogo

👧
👁 Eye, Eyes

Leitlho, Matlho

👁
👂 Ear, Ears

Tsebe, Ditsebe

👂
👃 Nose

Nko

👃
👄 Mouth

Molomo

👄
👅 Tongue

Loleme

👅
Hand, Hands

Seatla, Diatla

💪 Arm, Arms

Letsogo, Matsogo

💪
🚶 Leg, Legs

Leoto, Maoto

🚶
👣 Foot, Feet

Lenao, Dinao

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka monagano wa gago
🎓
Chess Piece(s)

Se(Di) tshamekisi tsa Chess

King

Kgosi

Queen

Kgosigadi

Rook (Castle)

Khasele

Bishop

Bishopo

Knight (Horse)

Pitse

Pawn (Soldier)

Lesole

Board

Boto

Square

Sekwere

Black

Ntsho

White

Tshweu

Chess Move(s)

Metsamao ya Chess

Check!
From Persian Shah (King)
Ela tlhoko!
🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Ga o na botshabelo! 🏆
🗑 I take your piece.

Ke tsaya setshamekisi sa gago.

🗑
‼️ Good move!

Motsamao o montle!

‼️
I resign!

Ke a ineela!

⚔️ Good luck for the game!

Masego a motshameko!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ke lebogela motshameko!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo
What's your name?

Leina la gago ke mang?

📱 Can I get your number?

A nka bona nomore ya gago?

📱
Would you like to get coffee?

A o ka rata go nwa kofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

A o ka rata go ya tinareng?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

A o ka rata go tswa go ya go bona seno?

🍹
💓 Yes, I would.

Ee, nka rata jalo.

💓
💔 No, but thank you.

Nnyaa, ke a leboga.

💔
💖 You look beautiful.

O lebega o le montle.

💖
💋 May I kiss you?

A nka go atla

💋
😍 I miss you.

Ke go gopotse.

😍
😘 I miss you too.

Le nna ke go gopotse.

😘
I love you.

Ke a go rata.

💗 I love you so much.

Ke go rata thata.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano:
Ithutele go bona katlego
🚀
👩 Tell us about yourself? Re bolelele ka ga gago? 👩
👍

What are your main strengths?

Dipharologantsho tsa gago tse dikgolo tse di supang maatla le bokgoni ke dife?

👍
👎

What are your weaknesses?

Dipharologantsho tsa gago tse di supang bokoa ke dife?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Ke goreng re tshwanetse go tlhopha wena mo tirong e?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

O solofela go amogela bokae?

📃

What are your hobbies outside of work?

Dingwe tse o itlosang bodutu ka tsone fa o se fa tirong ke dife?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

O akanya go nna kae mo sebakeng sa dingwaga tse tlhano?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Ke goreng o tlogela tiro ya gago ya ga jaana?

💼
🏦 Why do you want to work here? Ke goreng o batla go dira fa? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? A go na le sengwe se o ka ratang go se mpotsa?
       
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: Setswana first language:
4,067,248 (8.2%)
 
 
 
Visit this page in another language:
 
Etela tsebe eno ka leleme le lengwe:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Etela tsebegae ya rona 🏠
🌐 Back to full terminology list   Boela go lenaneo la tlotlofoko le le tletseng 🌐
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services