Translation
  English   Setswana (Tswana)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Puisano:
Ithute le batho
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka ga mmele wa gago
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka monagano wa gago:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Puisano:
Ithute le batho
🗨
👤 Hello!
(person)

Dumela!
(motho a le mongwe)

👤
👥 Hello!
(group)

Dumelang!
(setlhopha)

👥
🙋 How are you?

Le kae?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ke teng, o kae.

🙆
🙍 I could be better.

Go ka nna botoka.

🙍
🙋 And you?

Wena?

🙋
🙆 I am well.

Ke teng.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Sala sentle
(go sala motho a le mongwe)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Salang sentle
(go sala setlhopha)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Tsamaya sentle
(go tsamaya motho a le mongwe)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Tsamayang sentle
(go tsamaya setlhopha)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Ditho tsa mmele:
Ithute ka ga mmele wa gago
💁
👧 Head

Tlhogo

👧
👁 Eye, Eyes

Leitlho, Matlho

👁
👂 Ear, Ears

Tsebe, Ditsebe

👂
👃 Nose

Nko

👃
👄 Mouth

Molomo

👄
👅 Tongue

Loleme

👅
Hand, Hands

Seatla, Diatla

💪 Arm, Arms

Letsogo, Matsogo

💪
🚶 Leg, Legs

Leoto, Maoto

🚶
👣 Foot, Feet

Lenao, Dinao

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ Chess:
Ithute ka monagano wa gago
🎓
Chess Piece(s)

Se(Di) tshamekisi tsa Chess

King

Kgosi

Queen

Kgosigadi

Rook (Castle)

Khasele

Bishop

Bishopo

Knight (Horse)

Pitse

Pawn (Soldier)

Lesole

Board

Boto

Square

Sekwere

Black

Ntsho

White

Tshweu

Chess Move(s)

Metsamao ya Chess

Check!
From Persian Shah (King)
Ela tlhoko!
🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Ga o na botshabelo! 🏆
🗑 I take your piece.

Ke tsaya setshamekisi sa gago.

🗑
‼️ Good move!

Motsamao o montle!

‼️
I resign!

Ke a ineela!

⚔️ Good luck for the game!

Masego a motshameko!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ke lebogela motshameko!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Tsa Marato:
Ithute ka pelo
What's your name?

Leina la gago ke mang?

📱 Can I get your number?

A nka bona nomore ya gago?

📱
Would you like to get coffee?

A o ka rata go nwa kofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

A o ka rata go ya tinareng?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

A o ka rata go tswa go ya go bona seno?

🍹
💓 Yes, I would.

Ee, nka rata jalo.

💓
💔 No, but thank you.

Nnyaa, ke a leboga.

💔
💖 You look beautiful.

O lebega o le montle.

💖
💋 May I kiss you?

A nka go atla

💋
😍 I miss you.

Ke go gopotse.

😍
😘 I miss you too.

Le nna ke go gopotse.

😘
I love you.

Ke a go rata.

💗 I love you so much.

Ke go rata thata.

💗
 
 
Visit this page in another language:     Etela tsebe eno ka leleme le lengwe:
IsiZulu IsiXhosa Sesotho Setswana Tshivenḓa Xitsonga
Siswati IsiNdebele Sepedi / Sesotho sa Leboa Afrikaans
 
 
🏠 Visit our Home page   Etela tsebegae ya rona 🏠
         
🌐 Back to full terminology list   Boela go lenaneo la tlotlofoko le le tletseng 🌐
 
 
 
 
© iiTranslation 2018 - South African Language Services