Translation Services
 086-126-6335  info@iitranslation.com  
  English   Siswati (Swati)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Inkhulumo:
Fundza ngebantfu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Sifundvomtimba:
Fundza ngemtimba wakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ I-Chess:
Fundza ngengcondvo yakho:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Kucitsa sikhatsi ndzawonye:
Fundza ngenhlitiyo yakho
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili:
Fundzela Imphumelelo
🚀
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Inkhulumo:
Fundza ngebantfu
🗨
👤 Hello!
(person)

Sawubona!
(umuntfu)

👤
👥 Hello!
(group)

Sawubona!
(licembu)

👥
🙋 How are you?

Unjani?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ngiyaphila, ngiyabonga.

🙆
🙍 I could be better.

Kutawulunga.

🙍
🙋 And you?

Wena ke?

🙋
🙆 I am well.

Ngiyaphila.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Salakahle
(umuntfu uyahlala)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Salakahle
(licembu liyahlala)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Hamba kahle (umuntfu uyahamba)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Salakahle
(Licembu liyahamba)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Sifundvomtimba:
Fundza ngemtimba wakho
💁
👧 Head

Inhloko

👧
👁 Eye, Eyes

Liso, Emehlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Tindlebe

👂
👃 Nose

Imphumulo

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Lulwimi

👅
Hand, Hands

Sandla, Tandla

💪 Arm, Arms

Umkhono, Imikhono

💪
🚶 Leg, Legs

Linyawo, Tinyawo

🚶
👣 Foot, Feet

Umlente, Imilente

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ I-Chess:
Fundza ngengcondvo yakho
🎓
Chess Piece(s)

Tincetu te Chess

King

Inkhosi

Queen

Indlovukati

Rook (Castle)

Esigodlweni

Bishop

I-Bishop

Knight (Horse)

Lihhashi

Pawn (Soldier)

Lisotja

Board

Ibhodi

Square

Sikwele

Black

Mnyama

White

Mhlophe

Chess Move(s)

Indlela yekudlala i-Chess

Check!
From Persian Shah (King)

Caphela!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Udliwe! 🏆
🗑 I take your piece.

Ngitsatsa lucetu lwakho.

🗑
‼️ Good move!

Udlale kahle!

‼️
I resign!

Ngihluliwe!

⚔️ Good luck for the game!

Ngikufisela inhlanhla yalomdlalo!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ngiyabonga ngalomdlalo!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Kucitsa sikhatsi ndzawonye:
Fundza ngenhlitiyo yakho
What's your name?

Ungubani ligama lakho?

📱 Can I get your number?

Ngingayitfola inombolo yakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungalitfokotela likhofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungasitfokotela sidlo santsambama?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungasitfokotela sinatfo?

🍹
💓 Yes, I would.

Yebo, ngingasitfokotela.

💓
💔 No, but thank you.

Cha, ngiyabonga.

💔
💖 You look beautiful.

Umuhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ngingakucabuza?

💋
😍 I miss you.

Ngiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Ngiyakukhumbula nami.

😘
I love you.

Ngiyakutsandza.

💗 I love you so much.

Ngikutsandza kakhulu.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili:
Fundzela Imphumelelo
🚀
👩 Tell us about yourself? Sitjele kabanti ngawe? 👩
👍

What are your main strengths?

Emandla akho angakuphi?

👍
👎

What are your weaknesses?

Buyini butsakatsaka bakho?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Kungani kufanele sikhetse wena kulomsebenti?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Liholo lakho ubukelele kutsi lingaba ngumalini?

📃

What are your hobbies outside of work?

Yini lotsandza kuyenta nawungekho emsebentini?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Utibona ukuphi eminyakeni lesihlanu letako?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Yini lekwenta uyekele lomsebenti lowentako nyalo?

💼
🏦 Why do you want to work here? Kwentiwa yini kutsi ufune kutosebenta lapha? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Ingabe ikhona intfo lofuna kungibuta yona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
TRANSLATION SERVICES
*Statistics South Africa 2011: Siswati first language:
1,297,046 (2.6%)
 
Visit this page in another language:     Yani ekhasini ngalolunye lulwimi:
IsiZulu IsiXhosa Sesotho Setswana Tshivenḓa Xitsonga
Siswati IsiNdebele Sepedi / Sesotho sa Leboa Afrikaans
 
 
🏠 Visit our Home page   Yani ekhasini letfu 🏠
         
🌐 Back to full terminology list Buyela kuluhlu lolugcwele lwesilulumagama 🌐
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services