Translation Services
  info@iitranslation.com 086-126-6335
  English   Siswati (Swati)  
🗨 Conversation:
Learn with people
↔️ Inkhulumo:
Fundza ngebantfu
🗨
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Sifundvomtimba:
Fundza ngemtimba wakho
💁
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ I-Chess:
Fundza ngengcondvo yakho:
🎓
Dating:
Learn with your heart
↔️ Kucitsa sikhatsi ndzawonye:
Fundza ngenhlitiyo yakho
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili:
Fundzela Imphumelelo
🚀
🇿🇦 Translation Services:
11 Official South African Languages
↔️ Imisebenti Yetekuhumusha:
Tilwimi leti-11 Letisemtsetfweni tase Ningizimu Afrika
🇿🇦
         
🗨 Conversation:
Learn with people
👇 Inkhulumo:
Fundza ngebantfu
🗨
👤 Hello!
(person)

Sawubona!
(umuntfu)

👤
👥 Hello!
(group)

Sanibonani!
(licembu)

👥
🙋 How are you?

Unjani?

🙋
🙆 I'm fine, thanks.

Ngiyaphila, ngiyabonga.

🙆
🙍 I could be better.

Kutawulunga.

🙍
🙋 And you?

Wena ke?

🙋
🙆 I am well.

Ngiyaphila.

🙆
👤 Goodbye
(person staying)

Uhambe kahle
(umuntfu uyahlala)

👤
👪 Goodbye
(group staying)

Nihambe kahle
(licembu liyahlala)

👪
👤 Goodbye
(person leaving)

Usale kahle
(umuntfu uyahamba)

👤
👪 Goodbye
(group leaving)

Nisale kahle
(Licembu liyahamba)

👪
         
💁 Anatomy:
Learn with your body
↔️ Sifundvomtimba:
Fundza ngemtimba wakho
💁
👧 Head

Inhloko

👧
👁 Eye, Eyes

Liso, Emehlo

👁
👂 Ear, Ears

Indlebe, Tindlebe

👂
👃 Nose

Imphumulo

👃
👄 Mouth

Umlomo

👄
👅 Tongue

Lulwimi

👅
Hand, Hands

Sandla, Tandla

💪 Arm, Arms

Umkhono, Imikhono

💪
🚶 Leg, Legs

Linyawo, Tinyawo

🚶
👣 Foot, Feet

Umlente, Imilente

👣
         
🎓 Chess:
Learn with your mind
↔️ I-Chess:
Fundza ngengcondvo yakho
🎓
Chess Piece(s)

Tincetu te Chess

King

Inkhosi

Queen

Indlovukati

Rook (Castle)

Esigodlweni

Bishop

I-Bishop

Knight (Horse)

Lihhashi

Pawn (Soldier)

Lisotja

Board

Ibhodi

Square

Sikwele

Black

Mnyama

White

Mhlophe

Chess Move(s)

Indlela yekudlala i-Chess

Check!
From Persian Shah (King)

Caphela!

🏆 Checkmate!
From Persian Shah (King) + Māt (Dead)
Udliwe! 🏆
🗑 I take your piece.

Ngitsatsa lucetu lwakho.

🗑
‼️ Good move!

Udlale kahle!

‼️
I resign!

Ngihluliwe!

⚔️ Good luck for the game!

Ngikufisela inhlanhla yalomdlalo!

⚔️
🤝 Thank you for the game!

Ngiyabonga ngalomdlalo!

🤝
         
Dating:
Learn with your heart
↔️ Kucitsa sikhatsi ndzawonye:
Fundza ngenhlitiyo yakho
What's your name?

Ungubani ligama lakho?

📱 Can I get your number?

Ngingayitfola inombolo yakho?

📱
Would you like to get coffee?

Ungalitfokotela likhofi?

🍝 Would you like to go to dinner?

Ungasitfokotela sidlo santsambama?

🍝
🍹 Would you like to go for a drink?

Ungasitfokotela sinatfo?

🍹
💓 Yes, I would.

Yebo, ngingasitfokotela.

💓
💔 No, but thank you.

Cha, ngiyabonga.

💔
💖 You look beautiful.

Umuhle.

💖
💋 May I kiss you?

Ngingakucabuza?

💋
😍 I miss you.

Ngiyakukhumbula.

😍
😘 I miss you too.

Ngiyakukhumbula nami.

😘
I love you.

Ngiyakutsandza.

💗 I love you so much.

Ngikutsandza kakhulu.

💗
 
         
🚀 Top 10 Interview Questions:
Learn for success
↔️ Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili:
Fundzela Imphumelelo
🚀
👩 Tell us about yourself? Sitjele kabanti ngawe? 👩
👍

What are your main strengths?

Emandla akho angakuphi?

👍
👎

What are your weaknesses?

Buyini butsakatsaka bakho?

👎
‍🎓

Why should we choose you for this job?

Kungani kufanele sikhetse wena kulomsebenti?

‍🎓
📃

What is your salary expectation?

Liholo lakho ubukelele kutsi lingaba ngumalini?

📃

What are your hobbies outside of work?

Yini lotsandza kuyenta nawungekho emsebentini?

📈

Where do you see yourself in five years' time?

Utibona ukuphi eminyakeni lesihlanu letako?

📈
💼

Why are you leaving your current job?

Yini lekwenta uyekele lomsebenti lowentako nyalo?

💼
🏦 Why do you want to work here? Kwentiwa yini kutsi ufune kutosebenta lapha? 🏦
Is there anything that you would like to ask me? Ingabe ikhona intfo lofuna kungibuta yona?
       
 
 
 
SA first language demographics by province (%)*
Province (%) % SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
IsiZulu % 23 20 78   1 24 1 4 1 3
IsiXhosa % 16 7 3 25 79 1   8 5 6
Afrikaans % 14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
English % 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sepedi % 9 11       9 53     2
Setswana % 8 9 1     2 2 5 33 63
Sesotho % 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
Xitsonga % 5 7       10 17     4
Siswati % 3 1       28 1      
Tshivenḓa % 2 2         17     1
IsiNdebele % 2 3 1     10 2   1 1
Other % 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2
Sign % 1   1   1     1    
 
*Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF
 
No languages English Translation Zulu Translation Xhosa Translation Afrikaans Translation Sepedi Translation Setswana Translation Sesotho Translation Xitsonga Translation Siswati Translation Venda Translation Ndebele Translation Venda Translation Siswati Translation Xitsonga Translation Sesotho Translation Setswana Translation Sepedi Translation Afrikaans Translation Xhosa Translation No Languages English Translation
TRANSLATION SERVICES
 
*Statistics South Africa 2011: Siswati first language:
1,297,046 (2.6%)
 
Visit this page in another language:
 
Yani ekhasini ngalolunye lulwimi:
 
 
 
 
 
 
🏠 Visit our Home page   Yani ekhasini letfu 🏠
 
Language demographics for your city:
Johannesburg Tshwane/Pretoria Cape Town
Makhado Mangaung Ekurhuleni
 
Specialist Services
 
 
© iiTranslation 2019 - South African Language Services