ii

Translation

Xhosa Translation January

January – Janawari – Bhimbidvwane (Month of Cornucopia)

Xhosa Translation February

February – Februwari – Indlovana (Month of Baby Elephants)

Slide 3

March – Mashi – Indlovulenkhulu (Month of the Great Elephant)

Slide 4

April – Apreli – Mabusa (Month of Fire)

Slide 5

May – Meyi – Inkhwekhweti (Month of the Robin)

Slide 6

June – Juni – Inhlaba (Month of the Aloe)

Slide 7

July – Julayi – Kholwane (Month of the Sparrow)

Slide 6

August – Agasti – Ingci (Month of the Antelope)

Slide 6

September – Septhemba – Inyoni (Month of Migration)

Slide 6

October – Okthoba – Imphala (Month of the Impala)

Slide 6

November – Novemba – Lweti (Month of the Southern Star)

Slide 6

December – Disemba – Ingongoni (Month of the Baby Wildebeest)

siswati months of the year
086-126-6335 info@iitranslation.com
Welcome to our online Swati language resources. Here you can access specialist terminology, developed on technical translation projects. We also provide the basics for using local languages in business or with colleagues and friends. Nothing demonstrates your goodwill and a genuine desire to communicate more than speaking someone's language.
Navigation: Use the language chart on the right to choose another South African language.

To navigate to our translator services or terminology for Swati click on a link below.
 
Swati Translation Services Bosolwati Belulwimi laba-11
Greetings & Conversation Learn on Your Mobile: Conversation, Dating, Chess
Swati Names Swati Months
Famous Quotes Colours
Legal Terminology Days of the Week
Sales & Marketing Medical Terminology
Personal Details Environmental Terminology
Mathematical Terminology Counting in Swati
Education - Textbook Units School Subjects
Measurements Banking
11 National Languages Demographics: Statistics SA*
   
Swati Greetings & Conversation (informal and formal)
English Siswati (Swati)
Hello/Hi (informal email) Sawubona
Good morning Kusile
Good evening Lishonile
How are you? Unjani?
I'm fine, thanks... Ngikhona, ngiyabonga...
And you? Wena unjani?
Have a nice day! Ube nelilanga lelihle!
Excuse me Lucolo
I'm sorry Ngiyacolisa
Thank you Ngiyabonga
Goodbye Sala kahle
Good night Ulale kahle
Dear... (formal letter or email) Lotsandzekako...
Yours Sincerely... (formal letter or email) Lotitfobako...
Kind Regards... (casual letter or email) Lotitfobako...
Happy birthday Lusuku lwekutalwa loluhle
Merry Christmas Khisimusi lomuhle
I love you Ngiyakutsandza
yes yebo
no cha
   
English to Swati Translations for Colours
English Siswati (Swati)
Colours Imibala
black mnyama / lomnyama
white mhlophe / lomhlophe
grey mphunga / lomphunga
blue luhlata sasibhakabhaka / loluhlata sasibhakabhaka
green luhlata satjani / loluhlata satjani
yellow mtfubi / lomtfubi
orange phuti / loliphuti
red bovu / lobo vukani
maroon bubendze / lobubendze
brown nsundvu / lonsundvu
pink phinki / lophinki
gold golide / loligolide
 
English to Swati Translations for Directions
English Siswati (Swati)
North eNyakatfo
South eNingizimu
East eMphumalanga
West eNshonalanga
   
Swati Days of the Week
English Siswati (Swati)
Sunday LiSontfo
Monday uMsombuluko
Tuesday Lesibili
Wednesday Lesitsatfu
Thursday Lesine
Friday Lesihlanu
Saturday uMgcibelo
 
Swati Months of the Year
English Modern Swati - Traditional Swati
January Janawari - Bhimbidvwane
February Februwari - Indlovane
March Mashi - Indlovu
April Apreli - Mabasa
May Meyi - Inkhwekhweti
June Juni - Inhlaba
July Julayi - Kholwane
August Agasti - Ingci
September Septhemba - Inyoni
October Okthoba - Imphala
November Novemba - Lweti
December Disemba - Ingongoni
*Anglicised Siswati Gregorian Calendar used for exact dates in some style guides.
*Traditional Siswati Gregorian Calendar used as a preference by first language speakers i.e. Ingongoni. Ubiquitously used. Interchangeable with anglicised months.
 
English to Swati Translations for Measurements of Time
English Siswati (Swati)
second mzuzwana
minute umzuzu
minutes emaminithi
hour lihora
hours emahora
day lilanga
days tinsuku
week liviki
weeks emaviki
month inyanga
months tinyanga
year umnyaka
years iminyaka
yesterday itolo
today namuhla
tomorrow kusasa
   
Swati Medical Translation
English Siswati (Swati)
HIV i-HIV
human immunodeficiency virus ligciwane lesandvulelangculazi
child nwana
infant luswane
birth weight sisindvokutalwa
sex bulili
death kufa
sanitation indlela yekuhambisa inkhucunkhucu
handicap sikhubatekiso
disability kukhubateka
   
Swati Legal Translation
English Siswati (Swati)
Legal Mulayo
law umtsetfo
questionnaire luhlamibuto
marital status simo sekushada
single longakashadi
relationship ngebuhlobo
partner singani
married shadile
separated hlukene
divorced hlukene
widow umfelokati
widower umfelwa
place of birth lawutalelwe khona
residence indzawo yekuhlala
occupation umsebenti
employed locashiwe
race buhlanga
religion inkholo
population group buhlanga
gender bulili
investigation luphenyo
plaintiff ummangali
resolved case kuvumelana kwelubalo
unresolved case kungavumelani kwelubalo
proxy lomele
vote ivoti
 
English to Swati Translations for Personal Details
English Siswati (Swati)
[being translated] [being translated]
 
English to Swati Translations for Banking Details
English Siswati (Swati)
[being translated] [being translated]
 
English to Swati Translations for Marketing & Promotional Material
English Siswati (Swati)
[being translated] [being translated]
 
English to Swati Translations for Mathematical Terminology
English to Swati Translations for Numerals 1-100
English Siswati (Swati)
one kunye
two kubili
three kutsatfu
four kune
five kusihlanu
six kusitfupha
seven kusikhombisa
eight kusiphohlongo
nine kuyimfica
ten kulishumi
eleven lishumi nakune
twelve ishumi nakubili
thirteen lishumi nakutsatfu
fourteen lishumi nakune
fifteen lishumi nesihlanu
twenty emashumi lamabili
twenty one emashumi lamabili nakunye
twenty two emashumi lamabili nakubili
fifty emashumi lasihlanu
one hundred likhulu
 
English to Swati Translations for Publishing Terminology
English to Swati Translations for School Books
English Siswati (Swati)
Teacher's Guide Umhlahlandlela Wathishela
Learner's Book Incwadzi yemfundzi
Workbook Incwadzi Yekusebentela
Grade Libanga
 
 
English to Swati Translations for Publishing - School Subjects
English Siswati (Swati)
Arts and Culture Tebuciko nemaSiko
Economic and Management Sciences iSayensi yeTekuphatfwa kwemnotfo
Life Orientation Indlela Yekwati ngemphilo
Life Skills Emakhono Ekuphila
Literacy ILitheresi
Mathematics Tibalo
Numeracy INyumeresi
Natural Sciences iSayensi yeTemvelo
Social Sciences iSayensi yeTenhlalonhle
 
English to Swati Translations for Publishing - Textbook Units
English Siswati (Swati)
Term Ithemu
Unit Iyunithi
Units Emayunithi
Activity Umsebenti
Lesson Sifundvo
page likhasi
pages emakhasi
 
English to Swati Translations for Publishing - Curriculum Headings
English Siswati (Swati)
Assessment Kuhlola
Informal Assessment Kuhlola lokungakahlelwa
Classroom management Kulawulwa kweliklasi
Programme of Assessment Luhlelokuhlola
Resources Tinsita
Learning Programme Luhlelokufundza
Systemic assessment Kuhlola lokuSystimatikhi
Integration Kudidiyela
 
English to Swati Translations for Mathematical Operators
English Siswati (Swati)
addition kuhlanganisa
subtraction kukhipha
multiplication kuphindvwaphindvwa
division kuphindzaphindza
 
English to Swati Translations for Units of Measurement
English Siswati (Swati)
length budze
litre ilitha
litres emalitha
metre imitha
hectare lihekhithare
Rands Emarandi
Cents Emasenti
 
English to Swati Translations for Mathematical Objects
English Siswati (Swati)
object intfo
circle siyingi
circles tiyingi
square sikwele
triangle calantsatfu
cylinder isilinda
rectangle calantsatfu
sphere indingilizi
 
English to Swati Translations for Mathematical Measurements
English Siswati (Swati)
size isayizi
sides emacele
corner likhona
symmetry isimetri
 
English to Swati Translations for Swati Technology Vocabulary
English Siswati (Swati)
cellphone/mobile makhalekhikhini
computer ikhompuyutha
laptop matsangeni
mouse ligundvwane
wireless iwayilesi
printer iphrinta
cable ikhebuli
 
English to Swati Translations for Environmental Terminology
English Siswati (Swati)
[being translated] [being translated]
   
English to Swati Translations for Schools Vocabulary Wordlist
English Siswati (Swati)
calendar ikhalenda
teaspoon ithispunu
bar code ibhakhodi
question umbuzo
answer phendvula
crayons emakhrayoni
games midlalo
school sikolo
plants titjalo
livestock imfuyo
municipality masipala
 
English to Swati Translations for Famous Quotes & Proverbs
Nelson Mandela: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." "Nawukhuluma nemuntfu ngelulwimi lalucondzako, uyakuzwa. Nawukhuluma naye ngelulwimi lwakhe, loko kwakhela enhlitiyweni yakhe."
Charlemagne: "To have another language is to possess a second soul." [being translated]
Mahatma Gandhi: "You must be the change you wish to see in the world." "Kufanele ube lugucuko lofisa kulubona emhlabeni."
Aristotle: "All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth." "Lasebake bajula ngebuciko bekuphatsa bantfu batfole siciniseko sekutsi imphumelelo yemibuso lemikhulu incike kakhulu ekufundziseni insha."
Chinese Proverb: “Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.” "Ngitjele, ngitawukhohlwa, ngibonise, ngingase ngikhumbule, ngimbandzakanye, ngitawucondza."
Seneca: "If you wish to be loved, love."
(Si vis amari, ama.)
"Nangabe ufisa kutsandvwa, kumele utsandze."
Leonard Cohen: "Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love." Ngiphakamise njenge ligala lemncumo ube lituba lami lelingiyisa ekhaya. Ngigidzise kuze kube semaphetselweni elutsandvo.
 
Swati Given Names and their Meanings
Meaning in English Swati Women's Names
[being translated] [being translated]
   
Meaning in English Swati Men's Names
[being translated] [being translated]