ii

Translation

Ndebele Translation January

January – uJanabari

Ndebele Translation February

February – uFeberbari

Slide 3

March – uMatjhi

Slide 4

April – u-Apreli

Slide 5

May – uMeyi

Slide 6

June – uJuni

Slide 7

July – uJulayi

Slide 6

August – u-Arhostosi

Slide 6

September – uSeptemba

Slide 6

October – u-Oktoba

Slide 6

November – uNovemba

Slide 6

December – uDisemba

ndebele months of the year
 
Welcome to our online Ndebele language resources. Here you can access specialist terminology, developed on technical translation projects. We also provide the basics for using local languages in business or with colleagues and friends. Nothing demonstrates your goodwill and a genuine desire to communicate more than speaking someone's language.
Navigation: Use the language chart on the right to choose another South African language.

To navigate to our translator services or terminology for Ndebele click on a link below.
 
Ndebele Translation Services Iinlemuki zeLimi ezili- 11
Greetings & Conversation Learn on your mobile: Conversation, Job Interviews, Anatomy, Chess & Dating
Ndebele Names Ndebele Months
Famous Quotes Colours
Legal Terminology Measurements of Time
Sales & Marketing Medical Terminology
Personal Details Environmental Terminology
Mathematical Terminology Counting in Ndebele
Education - Textbook Units School Subjects
Measurements 11 Languages: Maps & Demographics
Greet all South Africans - Learn 8 words! Demographics: Statistics SA*
   
Ndebele Greetings & Conversation (informal and formal)
English isiNdebele (Ndebele)
Hello / Hi (informal email) (conversational: all times of the day) Lotjhani
Goodbye To those staying: Usale kuhle (singular)
To those departing: Uhambe kuhle (singular)
Thanks Ngeyabonga, Ngiyathokoza
Dear... (formal letter or email) Othandekako...
Yours Sincerely... (formal letter or email) Ozithobako...
Happy birthday! Ilanga elimnandi lamabeletho!
Merry Christmas Ukresimusi omnandi
Season's Greetings Izilokotho Ezihle Zamaholdeni
   
Ndebele Translations for Colours
English isiNdebele (Ndebele)
Black Onzima
White Omhlophe
Yellow Otjheli
Red Obovu
     
Ndebele Translations for Directions
English isiNdebele (Ndebele)
North iTlhagwini
South iSewula
East iPumalanga
West iTjingalanga
   
Ndebele Days of the Week
English isiNdebele (Ndebele)
Sunday uSondo / uSonto
Monday uMvulo
Tuesday uLesibili
Wednesday uLesithathu
Thursday uLesine
Friday uLesihlanu
Saturday uMgqibelo
 
Ndebele Months of the Year
English Modern Ndebele - Traditional isNdebele
January uJanabari - uTjhirhweni
February uFeberbari - uMhlolanja
March uMatjhi - uNtaka
April u-Apreli - uSihlabantakana
May uMeyi - uMrhayili
June uJuni - uMgwengweni
July uJulayi - uVelabahlinze
August u-Arhostesi - uRhoboyi
September uSeptemba - uKhukhulamungu
October u-Oktoba - uSewula
November uNovemba - uSinyikhaba
December uDisemba - uNobayeni
 
 
Ndebele Translations for Measurements of Time
English isiNdebele (Ndebele)
second umzuzwana
minute umzuzu
minutes imizuzu
hour i-awara
hours ama-awara
day ilanga
days amalanga
week iveke
weeks iimveke
month inyanga
months iinyanga
year unyaka
years eminyaka
yesterday izolo
today namhlanje
tomorrow kusasa
   
Ndebele Medical Translation
English isiNdebele (Ndebele)
HIV I-HIV
human immunodeficiency virus ingogwana ebangela intumbantonga
child umntwana
infant isana
birth weight ubudisi bokubelethwa
sex ubulili
death ukufa
sanitation ihlwengiso
handicap uburhole
disability ubuqhwala
   
Ndebele Legal Translation
English isiNdebele (Ndebele)
Legal Komthetho
law umthetho
questionnaire irhelomibuzo
marital status amathatho
single nganamlingani
relationship ubuhlobo
partner umlingani
married uthetheko
separated hlukeneko
divorced hlukeneko
widow umhlolokazi
widower umfelwa
place of birth indawo yamabeletho
residence indawo yokuhlala
occupation umhlobo womsebenzi
employed sebenzako
race ubuzwe
religion ikolo
population group ubutjhaba
gender ubulili
investigation iphenyo
plaintiff ummangali
resolved case umraro orarululiweko
unresolved case umraro ongakararululwa
proxy umphenduleli
vote ivowudi
   
Ndebele Translations for Mathematical Terminology
Ndebele Translations for Numerals 1-100
English isiNdebele (Ndebele)
one kunye
two kubili
three kuthathu
four kune
five kuhlanu
six sithandathu
seven likhomba
eight bunane
nine lithoba
ten itjhumi
eleven itjhumi nanye
twelve itjhumi nambili
thirteen itjhumi nantathu
fourteen itjhumi nane
fifteen itjhumi nahlanu
sixteen itjhumi nesithandathu
seventeen itjhumi nekhomba
eighteen itjhumi nobunane
nineteen itjhumi nethoba
twenty amatjhumi amabili
twenty one amatjhumi amabili nanye
twenty two amatjhumi amabili nambili
twenty three amatjhumi amabili nantathu
twenty four amatjhumi amabili nane
twenty five amatjhumi amabili nahlanu
twenty six amatjhumi amabili nesithandathu
twenty seven amatjhumi amabili nekhomba
twenty eight amatjhumi amabili nobunane
twenty nine amatjhumi amabili nethoba
thirty amatjhumi amathathu
thirty one amatjhumi amathathu nanye
thirty two amatjhumi amathathu nambili
thirty three amatjhumi amathathu nantathu
thirty four amatjhumi amathathu nane
thirty five amatjhumi amathathu nahlanu
thirty six amatjhumi amathathu nesithandathu
thirty seven amatjhumi amathathu nekhomba
thirty eight amatjhumi amathathu nobunane
thirty nine amatjhumi amathathu nethoba
forty amatjhumi amane
forty one amatjhumi amane nanye
forty two amatjhumi amane nambili
forty three amatjhumi amane nantathu
forty four amatjhumi amane nane
forty five amatjhumi amane nahlanu
forty six amatjhumi amane nesithandathu
forty seven amatjhumi amane nekhomba
forty eight amatjhumi amane nobunane
forty nine amatjhumi amane nethoba
fifty amatjhumi amahlanu
fifty one amatjhumi amahlanu nanye
fifty two amatjhumi amahlanu nambili
fifty three amatjhumi amahlanu nantathu
fifty four amatjhumi amahlanu nane
fifty five amatjhumi amahlanu nahlanu
fifty six amatjhumi amahlanu nesithandathu
fifty seven amatjhumi amahlanu nekhomba
fifty eight amatjhumi amahlanu nobunane
fifty nine amatjhumi amahlanu nethoba
sixty amatjhumi asithandathu
sixty one amatjhumi asithandathu nanye
sixty two amatjhumi asithandathu nambili
sixty three amatjhumi asithandathu nantathu
sixty four amatjhumi asithandathu nane
sixty five amatjhumi asithandathu nahlanu
sixty six amatjhumi asithandathu nesithandathu
sixty seven amatjhumi asithandathu nekhomba
sixty eight amatjhumi asithandathu nobunane
sixty nine amatjhumi asithandathu nethoba
seventy amatjhumi alikhomba
seventy one amatjhumi alikhomba nanye
seventy two amatjhumi alikhomba nambili
seventy three amatjhumi alikhomba nantathu
seventy four amatjhumi alikhomba nane
seventy five amatjhumi alikhomba nahlanu
seventy six amatjhumi alikhomba nesithandathu
seventy seven amatjhumi alikhomba nekhomba
seventy eight amatjhumi alikhomba nobunane
seventy nine amatjhumi alikhomba nethoba
eighty amatjhumi abunane
eighty one amatjhumi abunane nanye
eighty two amatjhumi abunane nambili
eighty three amatjhumi abunane nantathu
eighty four amatjhumi abunane nane
eighty five amatjhumi abunane nahlanu
eighty six amatjhumi abunane nesithandathu
eighty seven amatjhumi abunane nekhomba
eighty eight amatjhumi abunane nobunane
eighty nine amatjhumi abunane nethoba
ninety amatjhumi alithoba
ninety one amatjhumi alithoba nanye
ninety two amatjhumi alithoba nambili
ninety three amatjhumi alithoba nantathu
ninety four amatjhumi alithoba nane
ninety five amatjhumi alithoba nahlanu
ninety six amatjhumi alithoba nesithandathu
ninety seven amatjhumi alithoba nekhomba
ninety eight amatjhumi alithoba nobunane
ninety nine amatjhumi alithoba nethoba
one hundred ikhulu
   
Ndebele Translations for Publishing Terminology
Ndebele Translations for School Books
English isiNdebele (Ndebele)
Teacher’s Guide Umhlahlandlela kaTitjhere
Learner’s Book Incwadi yabaFundi
Workbook Incwadi yokuSebenzela
Grade iGreyidi
   
Ndebele Translations for Publishing - School Subjects
English isiNdebele (Ndebele)
Arts and Culture Ubukghwari namaSiko
Economic and Management Sciences ISayensi yezomNotho nokuPhatha
Life Orientation UkuJayela iPilo
Life Skills amaKghono wePilo
Literacy ILitheresi
Mathematics IMethamethiksi
Numeracy Iimbalo
Natural Sciences ISayensi yeMvelo
Social Sciences ISayensi yokuHlalisana
   
Ndebele Translations for Publishing - Textbook Units
English isiNdebele (Ndebele)
Term Ithemu
Unit Iyunidi
Units AmaYunidi
Activity Umsebenzi
Lesson Isifundo
page ikhasi
pages amakhasi
   
Ndebele Translations for Publishing - Curriculum Headings
English isiNdebele (Ndebele)
Assessment Ukuhlola
Informal Assessment Ukuhlola okungakahlelwa
Classroom management Ukuphathwa kwetlasi
Programme of Assessment IHlelo lokuHlola
Resources Imithombo
Learning Programme iHlelo lokuFunda
Systemic assessment Ukuhlola ngokulandelana
Integration Ukuhlanganisa
   
 
Ndebele Translations for Mathematical Operators
English isiNdebele (Ndebele)
addition ukuhlanganisa
subtraction ukukhupha
multiplication ukubuyabuyelela
division ukuhlukanisa
 
Ndebele Translations for Units of Measurement
English isiNdebele (Ndebele)
length ubude
millimetre imilimitha
centimetre isentimitha
metre imitha
kilometre ikhilomitha
millilitre imililitha
litre ilitha
litres amalitha
kilolitre ikhilolitha
hectare ihagere
Rands Amaranda
Cents Iinsende
milligram imiligremu
gram igremu
kilogram ikhilogremu
 
Ndebele Translations for Mathematical Objects
English isiNdebele (Ndebele)
object into
circle isiyingilizi
circles iiyingilizi
square isikwere
triangle uncantathu
cylinder isilinda
rectangle uncamane
sphere isifiyere
 
Ndebele Translations for Mathematical Measurements
English isiNdebele (Ndebele)
size ubungako
sides amahlangothi
corner ikhona
symmetry isimethri
 
Ndebele Translations for Ndebele Technology Vocabulary
English isiNdebele (Ndebele)
cellphone iselifoni
computer ikhomphyutha
laptop umtjhiningqondo ophathwako
mouse ikhondlwana
wireless ukurhatjha ngezizwambiko
printer isikhafulimtlolo
cable ikheyibuli
 
Ndebele Translations for Schools Vocabulary Wordlist
English isiNdebele (Ndebele)
calendar ikhalenda
teaspoon utelebhula
bar code umtlolofihlo
question umbuzo
answer ipendulo
crayons Amakhrayoni
games imidlalo
school isikolo
plants iintjalo
livestock ifuyo
municipality umasipalada
   
Ndebele Mining Terminology
English isiNdebele (Ndebele)
mine imayini
gold igolide
platinum iplathinamu
diamond idayimani
   
 
English to Ndebele Translations for Famous Quotes & Proverbs
Nelson Mandela: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." "Nawukhuluma nomuntu ngelimi alizwisisako, uyakuzwa kodwana nawukhuluma naye ngelimi lakhe lokho kwakhela ehlizwenakhe."
Charlemagne: "To have another language is to possess a second soul." [being translated]
Mahatma Gandhi: "You must be the change you wish to see in the world." "Kufanele ube litjhuguluko ofisa ukulibona ephasini."
Aristotle: "All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth." Boke ekhese bazindla ngobukghwari bokuphatha abantu banesiqiniseko sokobana ingomuso lemibuso lisime efundweni yelutjha."
Chinese Proverb: “Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.” "Nawungitjelako ngizokulibala; nawungibonisako kungenzeka ngikhumbule kodwana nawungibandakanyako ngizakuzwisisa."