ii

Translation

Zulu Translation January

● 🌕 uJanuwari - uMasingana - Searching Moon

Zulu Translation February

● 🌕 uFebhuwari - uNhlolanja - Moon of Inspection

Slide 3

● 🌕 uMashi - uNdasa - Moon of Plenty

Slide 4

● 🌕 u-Ephreli - uMbasa - Fire Moon

Slide 5

● 🌕 uMeyi - uNhlaba - Aloe Moon

Slide 6

● 🌕 uJuni - uNhlangulana - Moon of Bare Trees

Slide 7

● 🌕 uJulayi - uNtulikazi - Dust Moon

Slide 6

● 🌕 u-Agasti - uNcwaba - Green Moon

Slide 6

● 🌕 uSepthemba - uMandulo - Moon of the Hot Sun

Slide 6

● 🌕 u-Okthobha - uMfumfu - Sprouting Moon

Slide 6

● 🌕 uNovemba - uLwezi - Spittle Bug Moon

Slide 6

● 🌕 uDisemba - uZibandlela - Lost Moon

Zulu months of the year
086-126-6335 info@iitranslation.com
Welcome to our online Zulu language resources. Here you can access specialist terminology, developed on technical translation projects. We also provide the basics for using local languages in business or with colleagues and friends. Nothing demonstrates your goodwill and a genuine desire to communicate more than speaking someone's language.
Navigation: Use the language chart on the right to choose another South African language.

To navigate to our translator services or terminology click on a link below. With a little practice you will soon recognise today's date in modern Zulu as: .
Zulu Translation Services Ongoti Bezolimi abayi-11
Ikhasi Eliyisendlalelo Learn on your mobile: Conversation, Job Interviews, Anatomy, Chess & Dating
Zulu Names Greetings & Conversation
Famous Quotes Zulu Months
Legal Terminology Colours
Environmental Terminology Medical Terminology
Mathematical Terminology Counting in Zulu
Educational Terminology Banking
Install MS Word Spelling Checks for isiZulu new 11 Languages: Maps & Demographics
Greet all South Africans - Learn 8 words! Demographics: *Statistics SA
 
Zulu Greetings & Conversation (informal and formal)
English isiZulu (Zulu)
Hello / Hi (informal email) (conversational: all times of the day) Sawubona (singular)
Sanibonani (plural)
Welcome Ngiyakwemukela (singular)
Ngiyanemukela (plural)
How are you? Unjani? (singular)
Ninjani? (plural)
I'm fine, thanks. Ngikhona, ngiyabonga. (singular)
Sikhona, siyabonga. (plural)
And you? Wena unjani? (singular)
Nina ninjani? (plural)
Awesome! Kuhle kakhulu!
yes yebo
no cha
Excuse me Uxolo
I'm sorry Ngiyaxolisa
Thank you Ngiyabonga
You’re welcome Kulungile
Goodbye To those staying:
Sala kahle (singular)
Salani kahle (plural)
To those departing:
Hamba kahle (singular)
Hambani kahle (plural)
Dear... (formal letter or email) ...othandekayo
Yours Sincerely... (formal letter or email) Ozithobayo...
Kind Regards... (casual letter or email) Ozithobile...
Happy birthday Usuku lokuzalwa oluhle
Season's Greetings Izilokotho Ezinhle Zamaholide
Merry Christmas Ukhisimusi omuhle
Merry Christmas and a happy New Year Ukhisimusi omuhle nonyaka omusha onenjabulo
Happy Easter IPhasika elinenjabulo
I love you Ngiyakuthanda
Dear Sir / Madam, (formal letter or email) Mnumzane / Nkosikazi Othandekayo,
Name Igama
Title Isithakazo
Miss (Miss.) uNkosazana (Nksz.)
Mrs (Mrs.) uNkosikazi (Nkk.)
Mrs / Ms (Ms.) uNkosikazi / uNkosazana (Nksz.)
Mister (Mr.) uMnumzane (Mnuz.)
Advocate (Adv.) uMmeli wasemajajini (Adv.)
Adjutant (Adj.) u-Adjutant (Adj.)
Brigadier (Brig.) uBrigadiya (Brig.)
Captain (Capt.) uKaputeni (Kapt.)
Colonel (Col.) uKheneli (Kol.)
Commander (Comd.) uKhomanda (Comd.)
Commandant (Comdt.) uKhomandenti (Comdt.)
Constable (Con.) u-Constable (Con.)
Corporal (Cpr.) u-Corporal (Cpr.)
Doctor (Dr.) uDokotela (Dkt.)
Honour (Hon.) Umhlonishwa (Umhl.)
Lieutenant (Lt.) u-Lieutenant (Lt.)
Major (Maj.) u-Major (Maj.)
Matron (Matron.) uMethroni (Matroni.)
Messieurs (Messrs.) uNkosikazi (Nkk.)
Professor (Prof.) uSolwazi (Solz.)
Reverend (Rev.) uMfundisi (Mfu.)
Sergeant (Sgt.) uSayitsheni (Sgt.)
Sister (Sr.) u-Sister (Sr.)
Other Okunye
   
Zulu Translations for Colours
English isiZulu (Zulu)
Black Omnyama
White Omhlophe
Grey Ompunga
Blue Oluhlaza sasibhakabhaka
Green Oluhlaza satshani
Yellow Oqanda
Orange Ophuzi
Red Obovu
Maroon Obubende
Brown Onsundu
Pink Ophinki
 
Zulu Translations for Directions
English isiZulu (Zulu)
Directions Izinkomba
North eNyakatho
South eNingizimu
East eMpumalanga
West eNtshonalanga
   
Zulu Days of the Week
English isiZulu (Zulu)
Sunday iSonto
Monday uMsombuluko
Tuesday uLwesibili
Wednesday uLwesithathu
Thursday uLwesine
Friday uLwesihlanu
Saturday uMgqibelo
 
Zulu Months of the Year
English Modern Zulu* Traditional isiZulu**
January uJanuwari - uMasingana
February uFebhuwari - uNhlolanja
March uMashi - uNdasa
April u-Ephreli - uMbasa
May uMeyi - uNhlaba
June uJuni - uNhlangulana
July uJulayi - uNtulikazi
August u-Agasti - uNcwaba
September uSepthemba - uMandulo
October u-Okthobha - uMfumfu
November uNovemba - uLwezi
December uDisemba - uZibandlela

# As of 2016 spelling of February has been updated from older spelling Febhruwari. The "r" is now omitted.
* Anglicised isiZulu Gregorian Calendar used for Urban audience and in contemporary publications, mobile content etc. stressing readabilty and extending readership i.e. 18 kuJulayi 1918.

**Traditional isiZulu Gregorian Calendar used in Traditional context and older editorials. Interchangeable with anglicised months i.e. 18 kuNtulikazi 1918.

 
Archaic Zulu Lunar Calendar Dates for 2019: Please note this section is for advanced isiZulu speakers (and sky watchers) who are already comfortable with the Traditional Gregorian Calendar.
⑦ uNhlolanja – Moon of Inspection – (lunar month 7 of 13) ⑧ uNdasa – Moon of Plenty – (lunar month 8 of 13)
⑨ uMbasa – Fire Moon – (lunar month 9 of 13) ⑩ uNgulazibuya – Perplexing Moon – (lunar month 10 of 13)
⑪ uNhlaba – Aloe Moon – (lunar month 11 of 13) ⑫ uNhlangulana – Moon of Bare Trees – (lunar month 12 of 13)
⑬ uNtulikazi – Dust Moon – (lunar month 13 of 13) ① uNcwaba – Green Moon – (lunar month 1 of 13)
② uMandulo – Moon of the Hot Sun – (lunar month 2 of 13) ③ uMfumfu – Sprouting Moon – (lunar month 3 of 13)
④ uLwezi – Spittle Bug Moon – (lunar month 4 of 13) ⑤ uZibandlela – Lost Moon – (lunar month 5 of 13)
⑥ uMasingana – Searching Moon – (lunar month 6 of 13) ★ Further reading: ✰The 13 Zulu Moons

Note that depending on which region you're in:
① The Green Moon, uNcwaba, can also be called uKholo or uNhloyile – Moon of the Nesting Yellow-billed Kite.
⑩ The Perplexing Moon can also go by uNdida. It is left out of the Gregorian calendar.
⑬ The Dust Moon can equally go by uNtulikazi or uMaQuba Omkhulu.

 
Zulu Translations for Astronomy
English isiZulu (Zulu)
astronomer isazi sezinkanyezi
astronomy isifundo sezinkanyezi
earth umhlabathi
moon inyanga*
planet umhlaba
star inkanyenzi
sun ilanga
telescope isibonakude
universe umhlaba wonke kanye nezulu nokukulo
*As with many langauges, isiZulu uses the same as word for moon and month.
   
Zulu Translations for Measurements of Time
English isiZulu (Zulu)
second umzuzwana
minute umzuzu
minutes imizuzu
hour ihora
hours amahora
day usuku
days izinsuku
week iviki
weeks amaviki
month inyanga
months izinyanga
year unyaka
years iminyaka
yesterday izolo
today namhlanje
tomorrow kusasa
   
Zulu Medical Translation
English isiZulu (Zulu)
HIV I-HIV
human immunodeficiency virus igciwane lesandulelangculazi
child ingane
infant usana
birth weight isisindo sosana oluzelwe
sex ubulili
death ukufa
sanitation ukuthuthwa kwendle
handicap ukukhubazeka
disability ukukhubazeka
   
Zulu Legal Translation
English isiZulu (Zulu)
Legal Ngokomthetho
law umthetho
by-law umthetho kamasipala
bill umthethosivivinywa
committee ikomidi
constitution umthethosisekelo
judiciary uphiko lwezobulungiswa
motion isiphakamiso
mover umethulisiphakamiso
point of order ukukhalima ophaphalazayo
proceedings okuqhubekayo
speaker usomlomo
questionnaire inhlolomibuzo
Informed Consent Form Ifomu Lesivumelwano Esicatshangisisiwe
Participant Consent Form Ifomu Lesivumelwano Likambambiqhaza
Marital status Isimo sokushada
Individual Okomuntu oyedwa
Single Ongashadile
Relationship Ubudlelwane
Partner Owakwami
Married Ushadile
Separated Ahlukene
Divorced Ohlukanisile
Widowed Umfelokazi
Family Okomndeni
Mother Umama
Father Ubaba
Husband Umyeni
Wife Inkosikazi
Child support/maintenance Isondlo sezingane/uxhaso
Your rights Amalungelo akho
This is compulsory. Kuphoqelekile ukuba udalule loku.
Waiver Ukudela
Letter Incwadi
Company name Igama lenkampani
Disclosure Ukuvezwa kwezethulo
Confidentiality Ubumfihlo
Declaration Isifungo
Fraud Ukukhwabanisa
Usury Umashonisa
Donation Umnikelo
License Number INombolo yeLisensi
Terms and Conditions apply. KuneMigomo neMibandela.
Contract expiry date Usuku lokuphela kwenkontileka
Service Costs Izindleko Zomsebenzi
Signature 1. Cikica (prevalent) (idiomatic - imperative form "You should sign")
2. Ukucikica (new orthography)
3. Isiginisha (prevalent)
Sole proprietors Ibhizinisi lomuntu oyedwa
investigation uphenyo
plaintiff ummangali
resolved case icala eselixazululiwe
unresolved case icala elingakaxazululwa
proxy ophendulela abanye
vote ivoti
 
Zulu Translations for Personal Details
English isiZulu (Zulu)
Please fill in your personal details Sicela ugcwalise imininingwane yakho
My home language is Ulimi olukhulunywa ekhaya yi-
Please tick one of the options Sicela ukhethe okukodwa lapha
Initials 1. Ama-inishiyali
2. Ama-alfabhethi okuqala amagama
First name Igama lakho
First names Amagama akho
Surname Isibongo
Known as Igama owaziwa ngalo
email 1. i-imeyli (prevalent)
2. umbikombani (new orthography)
email address 1. ikheli le-imeyili (prevalent)
2. ikheli lombikombani (new orthography)
Gender Ubulili
Birth date Usuku lokuzalwa
Deceased Umufi
Identification Umazisi
ID Number INombolo kaMazisi
Passport Number Inombolo ye-passport
RSA Drivers Licence Izincwadi Zokushayela zase-RSA
RSA ID Book Incwadi amazizi yase-RSA
Business telephone no. Inombolo yocingo yomsebenzi.
Applicant’s Signature 1. Ukucikica kukamfakisicelo (new orthography)
2. Isiginesha yoMfakisicelo (prevalent)
Tel (H) Ucingo (lwasekhaya)
Tel (W) Ucingo (lwasemsebenzini)
Cell (C) Umakhalekhukhwini
telephone ucingo
Ext. i-Ext.
Physical Address Ikheli Lasekhaya
Post Iposi
Postal Address Ikheli leposi
Postal Code Ikhodi yeposi
new cell number inombolo entsha kamakhelekhukhwini
new e-mail address 1. ikheli elisha le-imeyli (prevalent)
2. ikheli lombikombani elisha (new orthography)
new postal address ikheli leposi elisha
new surname isibingo esisha
What is your occupation? Wenza msebenzi muni?
Work Umsebenzi
Monthly income Imali oyithola nyanga zonke
Good credit record Irekhodi lesikweletu elihle
Home owner Unguninikhaya
Home status Isimo sasekhaya
Place of birth Indawo yokuzalwa
Residence Indawo yokuhlala
Occupation Umsebenzi owenzayo
Employed Osebenzayo
Race/population group Uhlanga
Religion Inkolo
Gender Ubulili
(Office use only) (Kusetshenziswa yihhovisi kuphela)
 
Zulu Translations for Banking Details
English isiZulu (Zulu)
Authorised credit provider Umhlinzeki wezikweletu ogunyaziwe
CREDIT PROVIDER UMHLINZEKI WEZIKWELETU
Reg. No. INombolo eBhalisiwe.
Financial services Usizo lezimali
BANKING DETAILS IMINININGWANE YASEBHANGI
Bank Ibhange
Beneficiary Ozozuza
Account Type Uhlobo lwe-Akhawunti
Account Number Inombolo ye-Akhawunti
Branch Igatsha
Branch Code Ikhodi yeGatsha
Beneficiary Ref no. Inombolo eyinkomba yozozuza
Amount Inani
Opening Balance Isikweletu esikhona ngaphambi kokuba uthenge
Closing statement balance IBhalansi yeSitatimende Yokuvala
Monthly statements Izitatimende zanyangazonke
Your statement Isitatimende sakho
Statement Isitatimende
Statement date Usuku lwesitatimende
Statement fees Amanani esitatimende
Account queries Imibuzo nge-Akhawunti
Bad debt Isikweletu esibi
Transactions Ukuthengiselana
Transaction fee Amanani okuthenga
Cheque payment Ukukhokha ngesheke
Electronic payment Ukukhokha ngendlela yobuchwepheshe
Internet banking Ukubhanga nge-Internet
Cash discount Isaphulelo sosebenzise imali
Interest adjustment Ukuguqulwa kwenzalo
Lost or stolen card? Ikhadi elilahlekile noma elintshontshiwe?
 
Zulu Translations for Marketing & Promotional Material
English isiZulu (Zulu)
CALL 086-126-6335 SHAYELA 086-126-6335
Visit our website at www.iitranslation.com Vakashela kwiwebhusayithi yethu www.iitranslation.com
e-mail info@iitranslation.com thumela i-imeyli ku-info@iitranslation.com
thumela umbikombani ku-info@iitranslation.com
Congratulations Halala
DID YOU KNOW! UTHI BEWAZI!
Marketing Promotion Ukugqugquzeka ukukhangisa
Funeral Benefit Plan Uhlelo Lwenzuzo Yomngcwabo
eGift Voucher i-Voucher yesipho
Air Time i-Air Time
Air Time Cost Amanani e-Air Time
Purchases Free Ukuthenga okumahhala
Lay-by commission Inkokhelo yokuthenga ngokugcinelwa impahla esitolo uze uqede ukuyikhokhela
Re-apply Ukufaka isicelo kabusha
Code Ikhodi
Staff name Igama lomsebenzi
Staff number Inombolo yomsebenzi
For store use only Kusetshenziswa abasesitolo kuphela
General queries Imibuzo ejwayelekile
 
Zulu Translations for Mathematical Terminology
Counting in Zulu: Cardinal Numbers 1-100
English isiZulu (Zulu)
one kunye
two kubili
three kuthathu
four kune
five kuhlanu
six isithupha
seven isikhombisa
eight isishiyagalombili
nine isishiyagalolunye
ten ishumi
eleven ishumi nanye
twelve ishumi nambili
thirteen ishumi nantathu
fourteen ishumi nane
fifteen ishumi nesihlanu
sixteen ishumi nesithupha
seventeen ishumi nesikhombisa
eighteen ishumi nesishiyagalombili
nineteen ishumi nesishiyagalolunye
twenty amashumi amabili
twenty one amashumi amabili nanye
twenty two amashumi amabili nambili
twenty three amashumi amabili nantathu
twenty four amashumi amabili nane
twenty five amashumi amabili nesihlanu
twenty six amashumi amabili nesithupha
twenty seven amashumi amabili nesikhombisa
twenty eight amashumi amabili nesishiyagalombili
twenty nine amashumi amabili nesishiyagalolunye
thirty amashumi amathathu
forty amashumi amane
fifty amashumi amahlanu
sixty amashumi ayisithupha
seventy amashumi ayisikhombisa
eighty amashumi ayisishiyagalombili
ninety amashumi ayisishiyagalolunye
one hundred ikhulu
   
Counting in Zulu: Ordinal Numbers
first okokuqala
second okwesibili
third okwesithathu
fourth okwesine
fifth okwesihlanu
sixth okwesithupha
seventh okwesikhombisa
eighth okwesishiyagalombili
ninth okwesishiyagalolunye
tenth okweshumi
eleventh okweshumi nanye
twelfth okweshumi nambili
thirteenth okweshumi nantathu
   
once kanye
twice kabili
 
Zulu Educational Terminology
English to Zulu Translations for School Books
English isiZulu (Zulu)
Teacher's Guide Umhlahlandlela Kathisha
Learner's Book iNcwadi Yomfundi
Workbook Incwadi yokusebenzela
Grade iBanga
 
English to Zulu Translations for School Subjects
English isiZulu (Zulu)
Arts and Culture Ezobuciko Namasiko
Economic and Management Sciences ISayensi yezomnotho Nezokuphatha
Life Orientation Indlela Yokukwazi ngempilo
Life Skills Amakhono Okuphila
Literacy ILitheresi
Mathematics Izibalo
Numeracy INyumerasi
Natural Sciences ISayensi Yemvelo
Social Sciences ISayensi Yenhlalakahle
 
English to Zulu Translations for Textbook Units
English isiZulu (Zulu)
Term Isigamu
Unit Iyunithi
Units Amayunithi
Activity Umsebenzi
Lesson Isifundo
page ikhasi
pages amakhasi
 
English to Zulu Translations for Curriculum Headings
English isiZulu (Zulu)
Assessment Ukuhlola
Informal Assessment Ukuhlola okungahlelelwe
Classroom management Ukuphathwa kwekilasi
Programme of Assessment Uhlelo Lokuhlola
Resources Imithombo/Izinsiza
Learning Programme Uhlelo Lokufunda
Systemic assessment Ukuhlola okuphelele
Integration Ukuhlanganisa
 
Zulu Translations for Mathematical Operators
English isiZulu (Zulu)
addition ukuhlanganisa
subtraction ukususa
multiplication ukuphindaphinda
division ukuhlukanisa
 
Zulu Translations for Units of Measurement
English isiZulu (Zulu)
length ubude
litre ilitha
litres amalitha
metre imitha
hectare ihektha
Rands Amarandi
Cents Amasenti
 
Zulu Translations for Mathematical Objects
English isiZulu (Zulu)
object into
circle isiyingi
circles izindilinga
square isikwele
triangle unxantathu
cylinder isilinda
rectangle unxande
sphere ingxenye
 
Zulu Translations for Mathematical Measurements
English isiZulu (Zulu)
size ubungako
sides amacele
corner ikhona
symmetry okufana nxazombili
 
Zulu Technology Vocabulary
English isiZulu (Zulu)
application / app uhlelokusebenza
tablet ithabulethi
cellphone / mobile umakhalekhukhwini
computer 1. ikhompyutha (prevalent)
2. isiqoqelalwazi (new orthography)
laptop 1. umathangeni (prevalent)
2. isiqoqelalwazi esiphathekayo (new orthography)
mouse isilawuli
wireless ukuxhumana okungenantambo
printer iphrinta
cable ikhebuli
 
Zulu Environmental Terminology
English isiZulu (Zulu)
climate change uguquguquko lwesimo sezulu
Public education Ukufundisa umphakathi
The loss of habitat Ukulahlekelwa okuhlala kulezi zindawo
The fragmentation of habitat Ukulondoloza okuhlala kulezi zindawo
Soil erosion and siltation Ukuguguleka komhlabathi kanye nodaka
sustainability ukuphila
permaculture ezolimo ezingeguquke (permaculture)
crop rotation ukushintshanisa uhlobo lwezitshalo
property indawo
farm ipulazi
recycling ukukhiqizela ukusebenzisa kabusha
domestic waste izibi zasemakhaya
glass izitsha ezifayo njengengilazi
metal amakopi nensimbi
plastic uzwathi
paper amaphepha
egg boxes amabhokisi amaqanda
cardboard boxes amabhokisi kakhalibhothi
newspapers amaphephandaba
plastic bottles amabhodlela ozwathi
water conservation ukonga amanzi
the water cycle umjikelezo wamanzi
water sources imithombo yamanzi
surface water amanzi asemhlabeni
ground water amanzi angaphansi komhlaba
raw water amanzi asesimweni semvelo
potable water amanzi aphathekayo
water supply ukuhlinzekela ngamanzi
energy conservation ukonga ugesi
energy ukonga ezamandla
electricity ugesi
renewable energy ugesi ovuselelekayo
sun (solar energy) elangeni (ugesi welanga)
wind umoya
water amanzi
non-renewable energy ugesi ongavuseleleki
coal amalahle
nuclear i-nuclear
wood izinkuni
trees izihlahla
paraffin upharafini
gel ijeli
   
Environmental Impact Assessment (EIA) Ukuhlolwa Komthelela Kwezemvelo (I-EIA)
Environmental Assessment Practitioner Umsebenzi Wokuhlolwa Ezemvelo
Social Impact Assessment (SIA) Ukuhlola Umthelela Emphakathini (SIA)
Engineering Assessment Ukuhlolwa Kwezobunjiniyela
Ecological Reserve Assessment Ukuhlolwa Kwendawo Yokulonda Imvelo
Heritage Impact Assessment Ukuhlolwa Komthelela Kumagugu
Engineering Assessment Ukuhlolwa Kwezobunjiniyela
Initial Assessment Ukuhlolwa Kokuqala
Biodiversity Impact Assessment Ukuhlolwa Komthelela Endalweni Ehlukahlukene I-Biodiversity
Wetland Delineation and Assessment Ukuhlolwa Kwezolimo Okungase kube Khona
Assessment Phase Tasks Umsebenzi Wesigaba Sokuhlola
Assessment Approach Indlela Yokuhlola
Department of Water Affairs UMnyango Wezamanzi
National Environmental Management Ukuphathwa Kwezemvelo KuZwelonke
NGO Stakeholders Ababambiqhaza bezinhlangano ezingezona ezikahulumeni ama-NGO
infrastructure ingqalasizinda
proponent owesekayo
component okuthiqukethwe
caution qaphela
warning isexwayiso
public meeting umhlangano womphakathi
community comment uvo lomphakathi
discussion of issues  ukuxoxisana ngezindaba 
issues raised izindaba eziphakanyisiwe
comment ukuphawula
Safety Ukuphepha
Contamination and pollution Ukungcola nokungcola komoya
Safety of workers and the public Ukuphepha kwabasebenzi kanye nomphakathi
Nuisance and health related issues Inkathazo kanye nokuthinta ezempilo
Safety of public Ukuphepha komphakathi
Safety of site operators Ukuphepha kwabasebenza esikhungweni
   
Schools Vocabulary Wordlist
English isiZulu (Zulu)
dictionary isichazimazwi
calendar ikhalenda
teaspoon ithisipunu
bar code amagabelomfihlo
question umbuzo
answer impendulo
crayons amakhirayoni
games imidlalo
school isikole
plants izitshalo
livestock imfuyo
municipality umasipala
 
Zulu Translations for Famous Quotes & Proverbs
English Equivalent: "Once beaten twice shy." Zulu Proverb: "Ukubona kanye ukubona kabili."
English Equivalent: "You reap what you sow." Zulu Proverb: "Uzovuna okutshalile."
English Equivalent: "The apple doesn’t fall far from the tree." Zulu Proverb: "Ukhamba lufuze imbiza."
Direct Translation: “It gets too dark before dawn.” Zulu Proverb: “Kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa.”
Direct Translation: “A rebel will learn through the flow of his blood.” Zulu Proverb: “Isalakutshelwa sibona ngomopho.”
   
Nelson Mandela: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." "Uma ukhuluma nomuntu ngolimi aluqondayo, uyakuzwa. Uma ukhuluma naye ngolimi lwakhe, lokho kugxila enhliziyweni yakhe."
Steve Bantu Biko: "The most potent weapon of the oppressor is the mind of the oppressed." "Umqondo wocindezelwe yisona sikhali somcindezeli esinamandla kakhulu."
Magna Carta - Chapter 39: "No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land." "Akekho umuntu okhululekile oyabanjwa noma avalelwe ejele, noma aphucwe amalungelo akhe noma okungokwakhe, noma angavikelwa umthetho noma adingiswe, noma aphucwe isikhundla sakhe nganoma iyiphi indlela, noma siqhubeke nokumphatha ngendluzula, noma sithumele abanye ukuthi benze njalo, kuyosetshenziswa izahlulelo zomthetho zalabo abalingana naye noma umthetho wezwe."
Charlemagne: "To have another language is to possess a second soul." "Ukuba nolunye ulimi kuwukuba nomphefumulo wesibili."
Matthew 6:34: "Don't be bothered about tomorrow. Tomorrow will be bothered about itself."
Biblical Greek: Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς.
"Ungakhathazeki ngekusasa, ngokuba ikusasa lizozikhathalela ngezinto zalo."
Mahatma Gandhi: "You must be the change you wish to see in the world." "Kufanele ube uguquko ofisa ukulubona emhlabeni."
Aristotle: "All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth." "Asebake bajula ngobuciko bokuphatha abantu bathole isiqiniseko sokuthi impumelelo yemibuso emikhulu incike kakhulu ekufundiseni intsha."
Chinese Proverb: “Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.” "Ngitshele, ngizokhohlwa, ngibonise, ngingase ngikhumbule, ngimbandakanye, ngizoqonda."
Turkish Proverb: “Happy is he whose own faults prevent him from castigating the faults of others.” “Uyajabula omaphutha akhe amunqanda ekukhombeni amaphutha abanye abantu.”
Seneca: "If you wish to be loved, love."
Latin: Si vis amari, ama.
"Uma ufisa ukuthandwa, kufanele uthande."
Leonard Cohen: "Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love." "Ngiphakamise njengegatsha lesihlahla seminqumo bese ube yijuba lakwami. Dansa nami kuze kube sekupheleni kothando."
 
Zulu Given Names and their Meanings
Meaning in English Zulu Women's Names
Asking for good health or life Celimpilo
Awaited Lindiwe
Flower Mbali
The one with wisdom Nolwazi
The one with peace Nokuthula
Saved Sindisiwe
An addition Sandiso
They have increased Sandile
The quiet one Thulile
Be happy Thokoza, Thokozani, Thokozile, Ntokozo
   
Meaning in English Zulu Men's Names
They have increased Bandile, Siyanda
Give thanks Bongani, Bonga
Rejoice Jabulani, Jabu
Happiness Njabulo
Power Mandla
Helper Msizi
An addition Sandiso
We are happy Seneme
Blessing Sibusiso
Gift Sipho
Thank you Siyabonga
Nation Sizwe
Love Thando
Trust Themba
Peace Xolani
   
isiZulu First Langauge Distribution for South Africa (Source: Census 2011*)