ImiSebenzi yokuTjhugulula eSewula Afrika

Ikhamphani esisazi sokutjhugulula ngamalimi asemthethweni yeSewula Afrika. Imisebenzi yethu yehluka ukusuka emaforomini wemvumo ukuya eencwadini zeendaba, kuma- app kanye namawebhusayidi. Imitlolo yakho itjhugululwa ngendlela ecacileko nekhulumako ngamalimi ali-11 weSewula Afrika.

Imisebenzi yokutjhugulula yango-2024

Siyakwamukela ku-iiTranslation. Sizibophelele ekukhiqizeni kabutjha imitlolo enembako yezebhizinisi, zomthetho nezokwelapha efundeka butjhelelezi ngamalimi ali-11 asemthethweni weSewula Afrika: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa nesiNdebele. Koke ukutjhugulula kwethu kuqinisekisiwe kobana kuhlangabeze amazinga wobuthekniki weentjhabatjhaba. Qala ikhwalithi yokutjhugulula kwethu isebenza! KumaSewula Afrika ama-90% anelwazi lelimi lekhaya, vele utlikhe ikunupe yokutjhugulula ngaphezulu ngesinceleni sewebhusayidi yethu.

Ngombana ilimi lakho litjhugululwa mtjhugululi osisazi, uzokuthola iwebhusayidi yethu isebenziseka begodu inelwazi, ngitjho neenhlokweni eziphathelene netheknoloji. Ngaphezu kwalokho ngekhe kube nemitjhapho yokupeleda namkha yegrama.

Ikhwalithi: Ilungile kwekuthomeni

Senza isivumelwano nabatjhugululi abazizazi kwaphela. Nasitjhugulula umtlolo wezomthetho, sisebenza kwaphela nomtjhugululi oneziqu, welimi lendabuko. Ubuncani beemfuneko zethu zefundo ziziqu zeyunivesithi egunyaziweko yeSewula Afrika. Ngaphezu kwalokho, boke abatjhugululi bethu banobuncani beminyaka eli-10 yezinga eliphezulu lelemuko lomsebenzi. Sikuthabela njalo njalo ukunikela ama-CV neziqu kanye nokutlikitla ama-SLA aqinisekisa ikhwalithi yokutjhugulula kwethu.

Translator quality

Ukuhlolwa kokupeleda nge-MS Word

Imitlolwakho etjhugululiweko inikelwa koke ukuhlolwa kokuhlela okunikela imitlolwakho yesiNgisi. Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa i-MS Word ukuqinisekisa bona imitlolwakho ayinamitjhapho yokupeleda ekutjhugululeni, sisebenzisa ilimi lesimanje begodu iphathwa ngokungatjhugulukiko. Siyakuthabela ukutjengisa.

Spelling

Ilanga lokuvala

Ibhizinisi ephumelelako isime ekubeni namaqiniso. Sakhe ibhizinisi yethu ngokuhlangabeza ngasosoke isikhathi okulindelwe matlayenti wethu. Ngekhe sazibophelela ngelanga lokugcina abatjhugululi bethu engeze balihlangabeza.

Deadlines

Amakhotheyitjheni

Si-imeyilela umtlolwakho info@iitranslation.com utjengise amalanga wokugcina ofuna ukuwahlangabeza kanye namalimi wakho wokutjhugulula. Sizokuthatha ngaphasi kwemizuzu emihlanu ukuphendula iimbawo zekhotheyitjheni ngama-iri womsebenzi.

Amatlayenti