Imisebenzi yokuTjhugulula eSewula Afrika

Siyakwamukela ekhamphanini engusiyazi wokutjhugulula buthekniki yeSewula Afrika. Sizibophelela ekuvezeni kabutjha imitlolo enembileko yezamabhizinisi, yezomthetho nezokwelapha ngamalimi ali-11 asemthethweni weSewula Afrika. Sinikela godu nemisebenzi yokutjhugulula kubalingani abaphambili bezokurhweba beSewula Afrika, ngamalimi afana nesiPutukezi, iSpanish, isiJarimani nesiMandarini seTjhayina. Koke ukutjhugulula kwethu kuyaqinisekiswa bona kuhlangabeze izinga lobuthekniki lokutjhugulula leentjhabatjhabeni.

Qala ukutjhugulula kwethu kusebenza. IsiNgisi namakhasi atjhugululiweko ziyafana. Ukutjhugulula kwethu kutholakala ngokupheleleko begodu akunamitjhapho yokupeleda.
Vakatjhela iwebhusayidi yethu ngelinye nelinye ilimi lethu leSewula Afrika:

This browser does not support the video element.

Ikhwalithi: Yithole ilungile kokuthoma

Senza isivumelwano nabatjhugululi ababosiyazi kwaphela. Nasitjhugulula umtlolo wezomthetho, sisebenza kwaphela nomtjhugululi oneziqu, welimi lendabuko. Ubuncani beemfuneko zethu zefundo ziziqu zeyunivesithi egunyaziweko yeSewula Afrika. Ngaphezu kwalokho, boke abatjhugululi bethu banobuncani beminyaka eli-10 yezinga eliphezulu lelemuko lomsebenzi. Sikuthabela njalo njalo ukunikela ama-CV neziqu kanye nokutlikitla ama-SLA aqinisekisa ikhwalithi yokutjhugulula kwethu.

Ukuhlolwa kokupeleda nge-MS Word

Imitlolwakho etjhugululiweko inikelwa koke ukuhlolwa kokuhlela okunikela imitlolwakho yesiNgisi. Sisebenzisa imitjhiningqondo ukuqinisekisa bona imitlolwakho ayinamitjhapho yokupeleda ekutjhugululeni, sisebenzisa ilimi lesimanje begodu iphathwa ngokungatjhugulukiko. Siyakuthabela ukutjengisa.

Ilanga lokuvala

Ibhizinisi ephumelelako isime ekubeni namaqiniso. Sakhe ibhizinisi yethu ngokuhlangabeza ngasosoke isikhathi okulindelwe matlayenti wethu. Ngekhe sazibophelela ngelanga lokugcina abatjhugululi bethu engeze balihlangabeza.

Amakhotheyitjheni

Si-imeyilela umtlolwakho, utjengise amalanga wokuvala ofuna ukuwahlangabeza kanye namalimi wakho. Sizokuthatha ngaphasi kwemizuzu emihlanu ukuphendula iimbawo zekhotheyitjheni ngama-iri womsebenzi.

Amalimi akhulunywa eemfundeni zeSewula Afrika*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Amatlayenti

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele