IiNkonzo zoGuqulo zaseMzantsi Afrika

Inkampani yoguqulo lweelwimi ezisemthethweni olwenziwa ziingcali yase-SA. Iinkonzo zethu zibandakanya ukusukela kumaxwebhu anje ngeefomu zemvume ezisekelwe kulwazi ukuya kutsho kwizigidimi zeendaba, ii-app kunye neewebhusayithi. Amaxwebhu akho andlalwa ngendlela ecacileyo nevakalayo ngeelwimi zaseMzantsi Afrika ezili-11.

Iinkonzo zoguqulo zowe-2024

Wamkelekile kwi-iiTranslation. Sizinikele ekuveliseni kwakhona ishishini elichanekileyo, amaxwebhu ezomthetho nawezonyango afundeka ngokuzenzekelayo ngeelwimi zaseMzantsi Afrika ezisemthethweni ezili-11: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa kunye nesiNdebele. Lonke uguqulo lwethu luqinisekisa ukuhlangabezana nemigangatho yoguqulo lobugcisa lwamazwe ngamazwe.

Jonga umgangatho woguqulo lwethu olusebenzayo! Kuma-90% aBemi baseMzantsi Afrika abaziingcali kulwimi lwenkobe, cofa nje iqhosha u-translate phezulu ngasekunene kwisayithi yethu.

Iarhente yethu yezoguqulo ifikelela zonke iilwimi ezisemthethweni zaseMzantsi Afrika, nanjengoko zithethwa kuMzantsi Afrika jikelele.

Kuba ulwimi lwakho luguqulwa ngumguquli okufundeleyo ukuguqula uza kufumanisa ukuba iwebhusayithi yethu iyafikeleleka kwaye ixhobisa ngolwazi, nakwizifundo zobugcisa ngokunjalo. Kwakhona, azinazo konke konke iziphene zopelo nezegrama.

Umgangatho: Sichana nje kwixesha lokuqala

Sisebenzisa ngokukhethekileyo abaguquli abaziingcali. Xa siguqula uxwebhu lomthetho, sisebenza kuphela nomguquli oqinisekisiweyo, othetha ulwimi olo lwenkobe. Ubuncinane beemfuneko zethu zokufunda sisiqinisekiso esivela kwiyunivesiti evunyiweyo yoMzantsi Afrika. Ukongeza, bonke abaguquli bethu banobuncinane bamava eminyaka eli-10 yokusebenza okukwinqanaba eliphezulu. Sisoloko sikonwabela ukukunika ii-CV kunye neziqinisekiso kunye nokusayina ii-SLA siqinisekisa umgangatho woguqulo lwethu.

Translator quality

Ukhangelo lopelo lwamagama lwe-MS Word

Amaxwebhu akho aguquliweyo ahlelwa ngendlela obuwuhlele ngayo umbhalo wakho wesiNgesi. Sisebenzisa iikhompyutha ukuqinisekisa ukuba amaxwebhu akho awanazo iimpazamo zopelo, sisebenzise ulwimi lwala maxesha kwaye kusetyenzwa ngawo ngokungatshintshiyo. Siyakuvuyela ukukubonisa.

Spelling

Imihla elindeleke ukuba ingeniswe ngayo imisebenzi

Ishishini elinempumelelo lithembele kuqinisekiso. Ishishini lethu silakhele ukuba lisoloko lihlangabezana nokulindelwe ziiklayenti zethu. Ngeke sizibophelele kumhla ekulindeleke ukuba angene ngawo amaxwebhu ongeke bangahlangabezani nawo abaguquli bethu.

Deadlines

Intelekelelo yamaxabiso

Sithumelele uxwebhu lwakho ngeimeyile info@iitranslation.com Copy to Clipboard ukhombisa imihla ekulindeleke ukuba uhlangabezane nayo kunye neelwimi zakho. Asinakuthatha ngaphezulu kwemizuzu emihlanu ukuphendula kwizicelo zentelekelelo yamaxabiso ngexa leeyure zokusebenza.

Iiklayenti