Imisebenzi Yezokuhumusha yaseNingizimu Afrika

Inkampani yezokuhumusha izilimi ezisemthethweni zaseNingizimu Afrika eqasha ongoti. Imisebenzi yethu enhlobonhlobo isukela kumafomu okuvuma unolwazi kuya kumaphephandaba angaphakathi ezikhungweni, izinhlelokusebenza (ama-apps) kanye namawebhusayithi. Imibhalo yakho ilungiswa ngendlela ecacile neqondakala kalula ngezilimi eziyi-11 zaseNingizimu Afrika.

Imisebenzi yezokuhumusha yowezi-2024

Siyakwamukela e-iiTranslation. Sizibophezele ekuhumusheni imibhalo yezebhizinisi, ezomthetho kanye nezokwelapha, ngendlela enemba ngqo, ngezilimi zaseNingizimu Afrika ezisemthethweni eziyi-11: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa nesiNdebele. Sinesiqiniseko sokuthi yonke imisebenzi esiyihumushile izohambisana namazinga amazwe ngamazwe amiselwe ukuhumusha imisebenzi yezobuchwepheshe.

Bheka izingaqophelo lemisebenzi yethu ehunyushiwe! Izakhamizi zaseNingizimu Afrika ezingama-90% eziqonda izilimi zasekhaya, zingacofa inkinobho ethi 'translate' phezulu kwesokudla kuwebhusayithi yethu ukushintsha ulimi.

Inkampani yethu yezokuhumusha ihlinzekela zonke izilimi zaseNingizimu Afrika ezisemthethweni, ngendlela ezikhulunywa ngayo eNingizimu Afrika yonke.

Njengoba ulimi lwakho luhunyushwa wumhumushi owungoti kulo mkhakha iwebhusayithi yethu izosebenziseka kalula futhi ikuhlinzeke ngolwazi olunzulu, nasezihlokweni zezobuchwepheshe imbala. Phezu kwalokho, kuzobe kungekho maphutha esipelingi noma ohlelo lolimi.

Izingaqophelo: Siyahlaba esikhonkosini zibekwa

Siqasha abahumushi abawongoti kuphela. Uma kuhunyushwa umbhalo wezomthetho, sisebenzisana nomhumushi oneziqu futhi owaluncela ebeleni ulimi asebenza ngalo. Iziqu eziyisisekelo zokuqashwa kwabahumushi bethu ngezitholakale enyuvesi egunyazwe ngokusemthethweni yaseNingizimu Afrika. Phezu kwalokho, bonke abahumushi bethu banesipiliyoni esinzulu semisebenzi yasemazingeni aphezulu seminyaka engengaphansi kweyi-10. Uma udinga ukuthi sikuhlinzeke ngama-CV neziqu zabahumushi bethu singakunika, futhi siyowasayina nama-SLA aqinisekisa izingaqophelo labahumushi bethu.

Translator quality

Ukubhekwa kwamaphutha esipelingi nge-MS Word

Imibhalo yakho ehumushiwe idluliswa kuzo zonke izigaba zokuhlela umsebenzi njengoba wenza nawe embhalweni wesiNgisi. Phezu kwalokho, sisebenzisa i-MS Word ukuqinisekisa ukuthi imibhalo yakho ayinawo amaphutha esipelingi, isebenzisa ulimi oluvamile futhi ihunyushwa ngendlela ehambisanayo. Singakujabulela ukukukhombisa.

Spelling

Isikhathi Esiwumnqamula-juqu

Ibhizinisi eligculisayo lithembela kulokho okungaqinisekiswa. Isisekelo saleli bhizinisi wukuhlala sanelisa izidingo zamaklayenti ethu. Asisoze sazibophezela esikhathini esiwumnqamula-juqu abahumushi bethu angeke bakwazi ukusifeza.

Deadlines

Izilinganisomanani

Sithumelele umbhalo wakho info@iitranslation.com Copy to Clipboard usho isikhathi esiwumnqamula-juqu osinqumile kanye nezilimi ofisa kuhunyushelwe kuzo. Isikhathi sokuphendula isicelo sesilinganisomali sakho asizukudlula emizuzwini emihlanu ngezikhathi zomsebenzi.

Amaklayenti