Ditshebeletso tsa Phetolelo tsa Aforika Borwa

O amohelehile khamphaning ya ditsebi tsa phetolelo ya setegniki ya Aforika Borwa. Re tsitlallela ho hlahisa dikahare tsa dingolwa tsa kgwebo, tsa molao le tsa bongaka ka dipuo tse 11 tsa semmuso tsa Aforika Borwa. Re fa le bahwebisane ba baholo ba Aforika Borwa ditshebeletso tsa phetolelo ka dipuo tse jwalo ka Sepotoketsi, Sepenishi, Sejeremane le Mandarin ya Setjhaena. Bafetoledi ba rona kaofela ba netefatsa ho fihlela dipehelo tsa phetolelo ya setegniki tsa dinaha tsa matjhabeng.

Bona boemo ba diphetolelo tsa rona ha di sebediswa. Senyesemane le maqephe a fetoletsweng di bua ntho e le nngwe. Bafetoledi ba rona ba fihlelleha le ho ka buisana le bona ha bonolo mme mosebetsi wa bona ha o na diphoso tsa mopeleto.
Etela saete ya rona ka puo efe kapa efe ya Aforika Borwa:

This browser does not support the video element.

Boemo bo hodimo: E otle botsekeng di sa tloha

Re sebetsa ka bafetoledi ba nang le tsebo le bokgoni bo phethahetseng. Ha re fetolela tokomane ya molao, re tla sebetsa le mofetoledi ya nang le mangolo a thuto le eo puo ya phetolelo e leng ya hae ya mantlha/letswele. Minimamo ya pehelo ya rona ya thuto ke mangolo a thuto a fumanwang yunivesithing e dumelletsweng ho fana ka mangolo a jwalo ya Aforika Borwa. Ho feta moo, bafetoledi ba rona kaofela ba na le minimamo ya dilemo tse 10 tsa boiphihlelo mosebetsing wa bona. Re thabela ho fana ka diCV le mangolo a thuto, le ho saena diSLA ho tiisetsa boemo ba diphetolelo tsa rona.

Ho hlalola mopeleto ka MS Word

Ditokomane tsa hao tse fetoletsweng di hlaolwa diphoso le ho netefatswa hore di tsamaellana le sengolwa sa hao sa Senyesemane. Re sebedisa dikhomphyutha ho netefatsa hore ditokomane tsa hao ha di na diphoso tsa mopeleto phetolelong, re sebedisa puo e ntseng e sebediswa le e ikamahanyang le diphetoho tsa jwale, ka ho tshwana diphetolelong tsa rona. Re motlotlo ho bontsha mosebetsi wa rona.

Matsatsi a behelwang ho romelwa ha diphetolelo

Kgwebo e kgonang ho fihlela boemo bo hodimo e se na ditshenyehelo tse ngata e itshetlehile diketsahalong tse tiiseditsweng. Re hodisitse kgwebo ya rona ka ho kgotsofatsa ditebello tsa ditlelaente tsa rona ka mehla. Re ke ke ra tshepisa ho phethela le ho romela mosebetsi ka matsatsi ao bafetoledi ba rona ba ke keng ba kgona ho qeta diphetolelo ka oona.

Dikhotheishene

Re imeile le tokomane ya hao, o bontshe matsatsi ao o hlokang hore re romele mosebetsi ka oona le dipuo tseo o hlokang phetolelo ya tsona. Re ke ke ra nka metsotso e fetang e mehlano ho araba dikopo tsa khotheishene dihoreng tsa mosebetsi.

Dipuo tse buuwang diprovensing tsa Aforika Borwa*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Clients

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele