Ditshebeletso tsa Diphetolelo Aforika Borwa

Khampani ya SA ya ditsebi tsa diphetolelo tsa dipuo tsa semmuso. Ditshebeletso tsa rona di tloha ho diforomo tsa tumello ya kutlwisiso ho isa ho masedinyana, diapp le diwebsaete. Ditokomane tsa hao di etswa ka mokgwa o hlakileng le o fanang ka lesedi ka dipuo tse 11 tsa Aforika Borwa.

Ditshebeletso tsa diphetolelo

O amohetswe ho iiTranslation. Re inehetse ho hlahisa ditokomane tse nepahetseng tsa kgwebo, molao le tsa bongaka tse balehang habobebe ka dipuo tse 11 tsa Aforika Borwa: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa le isiNdebele. Diphetolelo tsohle tsa rona di netefaditswe ho fihlella maemo a diphetolelo tsa setekgeniki tsa matjhaba.

Bona boleng ba diphetolelo tsa rona di le tshebetsong! Bakeng sa 90% ya MaAforika Borwa a nang le boitsebelo ba puo ya lapeng, penya feela konopo ya fetolela hodimo ho le letshehadi la saete ya hao.

Kaha puo ya hao e fetoletswe ke mofetoledi wa profeshenale o tla fumana websaete ya rona e fihlelleha le ho fana ka tlhahisoleseding, esita le ka dihlooho tsa setekgeniki. Ho feta moo, di tla boela di hloka diphoso tsa mopeleto le tsa kerama.

Boemo bo hodimo: E otle botsekeng di sa tloha

Re sebetsa ka ho kgetheha ka bafetoledi ba nang le tsebo le bokgoni bo phethahetseng. Ha re fetolela tokomane ya molao, re tla sebetsa feela ka mofetoledi ya nang le mangolo a thuto a molao le eo puo ya phetolelo e leng ya hae ya mantlha/letswele. Minimamo ya pehelo ya rona ya thuto ke mangolo a thuto a fumanwang yunivesithing e dumelletsweng ho fana ka mangolo a jwalo ya Aforika Borwa. Ho feta moo, bafetoledi ba rona kaofela ba na le minimamo ya dilemo tse 10 tsa boiphihlelo mosebetsing wa bona. Re thabela ka dinako tsohle ho fana ka diCV le mangolo a thuto, le ho saena diSLA ho tiisetsa boemo ba diphetolelo tsa rona.

Translator quality

Ho lekodisisa mopeleto ka MS Word

Ditokomane tsa hao tse fetoletsweng di hlaolwa diphoso le ho netefatswa hore di tsamaellana le sengolwa sa hao sa Senyesemane. Hodima moo, re sebedisa MS Word ho netefatsa hore ditokomane tsa hao ha di na diphoso tsa mopeleto phetolelong, re sebedisa puo e ntseng e sebediswa le e ikamahanyang le diphetoho tsa jwale, ka ho tshwana diphetolelong tsa rona. Re motlotlo ho bontsha mosebetsi wa rona..

Spelling

Matsatsi a behelwang ho romelwa ha diphetolelo

Kgwebo e kgonang ho fihlela boemo bo hodimo e se na ditshenyehelo tse ngata e itshetlehile diketsahalong tse tiiseditsweng. Re hodisitse kgwebo ya rona ka ho kgotsofatsa ditebello tsa ditlelaente tsa rona ka mehla. Re ke ke ra tshepisa ho phethela le ho romela mosebetsi ka matsatsi ao bafetoledi ba rona ba ke keng ba kgona ho qeta diphetolelo ka oona.

Deadlines

Dikhotheishene

Re imeilele tokomane ya hao info@iitranslation.com o bontshe matsatsi ao o hlokang hore re romele mosebetsi ka oona le dipuo tseo o hlokang phetolelo ya tsona. Re ke ke ra nka metsotso e fetang e mehlano ho araba dikopo tsa khotheishene dihoreng tsa mosebetsi.

Ditlelaente