Ditirelo tsa Bofetoledi tsa Aforika Borwa

Khamphani ya bofetoledi ya SA ya boitseanape go phetolelo ya dipuo tsa semmuso. Ditirelo tsa rona di simolola go tswa go diforomo tsa tetlelelo go ya go makwalodikgang, di app le diwebosaete. Ditokomane tsa gago di fetoletswe ka setaele se se tlhaloganyesegang e bile se le bonolo ka diteme di le 11 tsa Aforika Borwa.

Ditirelo tsa bofetoledi 2024

O amogelesegile go iiTranslation. Re itlamile go tlhagisa ditokomane tse di nepagetseng tsa kgwebo, semolao le tsa bongaka/kalafi tseo di buisegang bonolo ka dipuo di le 11 tsa semmuso tsa Aforika Borwa: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa le isiNdebele. Diphetolelo tsotlhe tsa rona di tlhomame go fitlhelela maemo a boditšhabatšhaba a phetolelo ya setegeniki.

Lebelela boleng jwa diphetolelo tsa rona bo diragala! Tebang le 90% ya Maaforikaborwa bao e leng baitseanape go puogae, go bonolo, tobetsa konopo ya fetolela e e fa godimo fa mojeng wa saete.

Ka gonne puo ya gago e fetolelwa ke mofetoledi wa porofešenale, go bonolo go bona webosaete ya rona e e tletseng tshedimosetso, le ka ga dintlha tsa setegeniki tota. Go ya pele, diphetolelo ga di kitla di nna le diphoso tsa mopeleto kgotsa tsa thutapuo.

Boleng: E dirwa sentle go tloga kwa tshimologong

Re thapa bafetoledi bao e leng baitseanape. Fa re fetolela tokomane ya molao, re dira fela le mofetoledi wa tsa molao, yo o nonofileng, yo puo e e fetolelwang e le puogae ya gagwe. Ditlhokego tsa rona ke bobotlana makwalo a dithuto go tswa kwa yunibesithing e e nang le tetlelelo semmuso ya Aforika Borwa. Go tlaleletsa, bafetoledi botlhe ba rona ba na le maitemogelo a bobotlana dingwaga di le 10 go tiro ya maemo a a kwa godimo. Ka gale re itumelela go neelana ka diCV le ka makwalo a dithutego ka dinako tsotlhe, le go saena diSLA go tlhomamisa boleng jwa diphetolelo tsa rona.

Translator quality

Tshekatsheko ya mopeleto ka MS Word

Ditokomane tse di fetoletsweng tsa gago di siamisiwa mopeleto go tshwana le ka moo go dirwang mo dikwalong tsa gago tsa Seesemane. Mo godimo ga moo, re dirisa MS Word go netefatsa gore ditokomane tsa gago ga di na diphoso tsa mopeleto mo diphetolelong, go dirisiwa puo ya segompieno le go tshwarwa ka tsela e e tlhomameng. Re itumelela go go bontsha.

Spelling

Dinako tse di beilweng

Kgwebo e e manontlhotlho e ikaegile mo dinetefaletsong. Re agile kgwebo ya rona ka go diragatsa ka gale se badirisi ba rona ba se solofetseng. Re ka se ipofe ka dinako tseo bafetoledi ba rona ba ka se di kgoneng.

Deadlines

Lenaanetlhotlhwa

Re romelele tokomane ya gago ka imeile info@iitranslation.com le go supa dinako tse di beilweng le dipuo tsa gago tsa phetolelo. Re ka se tseye go feta metsotso e le metlhano go go araba mabapi le lenaanetlhotlhwa le dikopo tse dingwe ka nako ya tiro.

Badirisi