Ditirelo tsa Bofetoledi tsa Aforika Borwa

O amogetswe mo khampaning ya boitseanape jwa setegeniki jwa phetolelo ya Aforika Borwa. Re ineetse mo tlhagisong ya diteng tse di tlhomameng tsa kgwebo, molao le kalafi ka dipuo di le 11 tsa semmuso tsa Aforika Borwa. Gape, re neelana ka ditirelo tsa phetolelo, go balekane ba bagwebisani ba bagolo ba Aforika Borwa, ka dipuo tse di jaaka Sepotokisi, Sepanishi, Sejeremane le Semandarin sa kwa Tšhaena. Diphetolelo tsotlhe tsa rona di tlhomame go fitlhelela maemo a boditṥhabatṥhaba a phetolelo ya setegeniki.

Lebelela boleng jwa diphetolelo tsa rona jaaka bo diragala. Ditsebe tsa Senyesimane le tsa selegae di a tshwana. Diphetolelo tsa rona di fitlhelelwa ka botlalo e bile ga di na diphoso tsa mopeleto.
Etela weposaete ya rona e e ka dipuo tsotlhe ka Aforikaborwa:

This browser does not support the video element.

Boleng: E nepe la ntlha

Re thapa bafetoledi ba e leng baitseanape ba ba kgethileng. Fa re fetolela tokomane ya molao, re dira fela le mofetoledi yo o nonofileng, yo e leng puo ya gagwe ya ntlha. Ditlhokego tsa rona di lekanyeditswe go makwalo a dithuto go tswa kwa Yunibesithing e e nang le tetlelelo semmuso ya Aforika Borwa. Go tlaleletsa, bafetoledi botlhe ba rona ba na le maitemogelo a maemo a a kwa godimo a tiro a e ka nnang a dingwaga di le 10. Re itumelela go neelana ka diCV le ka makwalo a dithutego ka dinako tsotlhe, le go saena diSLA go tlhomamisa boleng jwa diphetolelo tsa rona.

Tshekatsheko ya mopeleto ka MS Word

Ditokomane tse di fetoletsweng tsa gago di siamisiwa mopeleto go tshwana le ka moo o dirang mo dikwalong tsa gago tsa Senyesimane. Mo godimo ga moo, re dirisa dikhomphutara go netefatsa gore ditokomane tsa gago ga di na diphoso tsa mopeleto mo diphetolelong, go dirisitswe puo ya segompieno le gore e tsepame. Re itumelela go go bontsha.

Dinako tse di beilweng

Kgwebo e e manontlhotlho e ikaegile mo dinetefaletsong. Re agile kgwebo ya rona mo phitlhelelong ya ditsholofelo tsa badirisi ba rona ka dinako tsotlhe. Re ka se ipofe ka dinako tseo bafetoledi ba rona ba ka se di fitlheleleng.

Lenaanetlhotlhwa

Re romele tokomane ya gago ka emeile, le go supa dinako tse di beilweng le dipuo tsa gago. Re ka se tseye go feta metsotso e le metlhano go go araba mabapi le lenaanetlhotlhwa le dikopo tse dingwe ka nako ya tiro.

Dipuo tse di buiwang kwa diporofenseng tsa Aforikaborwa*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Badirisi

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele