Temisebenti Yekuhumusha eNingizimu Afrika

Wamukelekile enkhapanini yetekuhumusha yabosolwati eNingizimu Afrika. Sitimisele kukhicita libhizinisi lelinakekelako, letemtsetfo kanye nalelicuketse tekwelapha ngetilimi leti-11 letisemtsetfweni taseNingizimu Afrika. Siphindze sisite ngetekuhumusha kubalingani betfu labakhulu lesihwebelana nabo lapha eNingizimu afrika, kutilwimi letifana neSiputukezi, (Portuguese) Sipenishi, (Spanish) Sijalimane, (German) kanye neChinese Mandarin. Bonkhe bahumushi betfu bacinisekisiwe kuhlangabetana nemazinga ekuhumusha ngekwemazinga amhlaba wonkhe.

Bona ikhwalithi yebahumushi basebenta. Emakhasi eSingisi nalahunyushiwe ayefana. Kuhumusha kwetfu kuyatfolakala ngalokuphelele futsi akunawo emaphutsa esipelingi.
Vakashela lisayithi letfu nganoma ngabe nguluphi lulwimi lwaseNingizimu Afrika:

This browser does not support the video element.

Ikhwalithi: Yitfole ingenamaphutsa

Ngalokukhetsekile sinebahumushi lababochwepheshe labacashwe ngekwekontileka. Uma sihumusha idokhument yetemtsetfo, sitawusebenta nemhumushi loneticu, umhumushi lokhuluma lulwimi lwekucala. Tidzingo tetfu letisezingeni leliphansi temfundvo kuba neticu lotitfole enyuvesi yaseNingizimu Afrika legunyatiwe. Kwengeta, bonkhe bahumushi bethu banesipiliyoni lesisezingeni lelisetulu seminyaka le-10 Sihlala sikutfokotela kuniniketa ema CV neticu, nekusayina iSLA lecinisekisa ikhwalithi yebahumushi betfu.

Kuhlola sipelingi nge MS Word

Emadokhumenti akho lahunyushiwe ahlowa ngekubuyeketwa lekuniketa umbhalo wakho weSingisi. Sisebentisa makhumpuyutha kucinisekisa kutsi idokhumenti yakho ayinawo emaphutsa esipelingi nakahunyushwa, sisebentisa lulwimi lwesimanje futsi luphatfwa ngendlela lefanako. Siyakutfokotela kukhombisa.

Tikhatsi letincunyiwe

Libhizinisi lelisebenta kahle litsembele tikwemaciniso. Lelibhizinisi letfu silakhe ngekuhlala njalo sihlangabetana netidzingo tema klayenti etfu. Angeke sitibophelele tikwesikhatsi lesincunyiwe lesingeke sihlangabetane naso.

Tindleko

Imeyila idokhumenti yakho kitsi, ucacise sikhatsi lotincumele sona nelulwimi lwakho. Angeke sitsatse sikhatsi lesengca kumaminithi lasihlanu kuphendvula ticelo tetindleko uma kusikhatsi semsebenti.

Tilwimi letikhulunywa etifundzeni tase-Ningizimu Afrika*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Emaklayenti

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele