Temisebenti Yekuhumusha eNingizimu Afrika

Inkampani yetebuchwepheshe yekuhumusha tilwimi letisemtsetfweni yaseNingizimu Afrika. Imisebenti yetfu ibandzakanya emafomu emvumo lanelwati kuya kumaphephandzaba, ema-app kanye nemawebhusayithi. Emadokhumenti akho aniketwa ngendlela lecacile neyekuchumana ngato tonkhe tilwimi taseNingizimu Afrika leti-11.

Imisebenti yetekuhumusha yemnyaka wa-2023

Wemukelekile ka-iiTranslation. Sitibophelele kukhicita emadokhumenti lacondzene nelibhizinisi, temtsetfo kanye netekwelapha lafundzeka lula ngetilwimi leti-11 letisemtsetfweni taseNingizimu Afrika leku: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, TshivenḓanesiNdebele. Yonkhe imisebenti yetfu yetekuhumusha icinisekisiwe kutsi ihlangabetane nemazinga amhlaba wonkhe ekuhumusha lacondzene nemkhakha wetebuchwepheshe.

Tibonele ikhwalithi yemisebenti yetfu yetekuhumusha ngekwakho! Kubantfu baseNingizimu Afrika laba-90% labanelwati lwelulwimi lwasekhaya, mane uchofote inkinobho yetekuhumusha lengu ngetulu kwesandla sesancele kuwebhusayithi yetfu.

Ngoba lulwimi lwakho luhunyushwa ngumhumushi longuchwepheshe utawutfola kutsi iwebhusayithi yetfu lefinyelelekako futsi lenelwati, ngisho nakutifundvo tebuchwepheshe. Ngetulu kwaloko, angeke kube nemaphutsa esipelingi noma luhlelo lolulwimi.

Ikhwalithi: Kwenteka kahle ngaso sonkhe sikhatsi

Ngalokukhetsekile sinebahumushi lababochwepheshe labacashwe ngekwekontileka. Uma sihumusha idokhument yetemtsetfo, sitawusebenta nemhumushi loneticu, umhumushi lokhuluma lulwimi lwekucala. Tidzingo tetfu tekucasha kutsi ube neticu letisezingeni leliphansi letemfundvo lotitfole enyuvesi yaseNingizimu Afrika legunyatiwe. Ngetulu kwaloko, bonkhe bahumushi bethu banesipiliyoni lesisezingeni lelisetulu seminyaka legaphansi kwale-10. Sihlala sikutfokotela kuniniketa emaCV neticu, nekusayina ema-SLA lacinisekisa ikhwalithi yebahumushi betfu.

Translator quality

Kuhlola sipelingi nge-MS Word

Emadokhumenti akho lahunyushiwe ahlolwa kuto tonkhe tigaba tekuhlela umsebenti njengoba wenta nawe kumbhalo wakho weSingisi. Ngetulu kwaloko, sisebentisa i-MS Word kucinisekisa kutsi idokhumenti yakho ayinawo emaphutsa esipelingi nakahunyushwa, sisebentisa lulwimi lwesimanje futsi luphatfwa ngendlela lefanako. Siyakutfokotela kukukhombisa.

Spelling

Tikhatsi letincunyiwe

Libhizinisi lelisebenta kahle litsembele tikweticinisekiso. Lelibhizinisi letfu silakhe ngekuhlala njalo sihlangabetana netidzingo tema klayenti etfu. Angeke sitibophelele tikwesikhatsi lesincunyiwe lesi bahumushi betfu bangeke bahlangabetane naso.

Deadlines

Emakhotheshini

Imeyila idokhumenti yakho kitsi info@iitranslation.com ucacise sikhatsi lotincumele sona nelulwimi lwakho. Angeke sitsatse sikhatsi lesengca kumaminithi lasihlanu kuphendvula ticelo tekhotheshini uma kusikhatsi semsebenti.

Emaklayenti