021-685-2383 info@iitranslation.com

Imisebenzi
Yezokuhumusha
yaseNingizimu Afrika

Document translation services South Africa
Imisebenzi yethu yezokuhumusha ibandakanya amafomu okuvuma unolwazi kuya kumaphephandaba angaphakathi, izinhlelokusebenza (ama-app) kanye namawebhusayithi. Imibhalo yakho ihlinzekwa ngendlela ecacile neqondakala kalula ngazo zonke izilimi zaseNingizimu Afrika eziyi-11.

Imisebenzi yezokuhumusha

Siyakwamukela enkampanini yaseNingizimu Afrika yezokuhumusha eqondene nemikhakha yezobuchwepheshe obunhlobonhlobo. Sizibophezele ekuhumusheni imibhalo eqondene nezamabhizinisi, nezomthetho kanye nezokwelapha ifundeke sengathi beyivele ibhalwe ngezilimi zaseNingizimu Afrika eziyi-11: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa kanye nesiNdebele. Sihlinzeka nangemisebenzi yokuhumushela ezilimini zabalingani abakhulu beNingizimu Afrika kwezohwebo ezinjenge-Portuguese, Kiswahili kanye ne-Chinese Mandarin. Sinesiqiniseko sokuthi yonke imisebenzi yethu yokuhumusha iyahambisana nemigomo yamazwe ngamazwe yezokuhumusha okuqondene nemikhakha yezobuchwepheshe.

Bheka izingaqophelo lemisebenzi yethu ehumushiwe. Amakhasi ahumushiwe aqukethe okufana ncamashi nokusekhasini lesiNgisi. Imisebenzi yethu ehumushiwe iyatholakala futhi ayinawo amaphutha okubhalwa kwamagama.

Vakashela iwebhusayithi yethu nganoma oluphi ulimi lwaseNingizimu Afrika:

This browser does not support the video element.

Izingaqophelo: Siyahlaba esikhonkosini zibekwa

Siqasha abahumushi abawongoti kuphela. Uma kuhumushwa umbhalo wezomthetho, sisebenzisana nomhumushi oneziqu futhi owaluncela ebeleni ulimi asebenza ngalo. Asimuqashi umuntu oneziqu zemfundo ezingatholakalanga enyuvesi eqinisekisiwe yaseNingizimu Afrika. Phezu kwalokho, bonke abahumushi bethu banesipiliyoni esinzulu seminyaka engengaphansi kweyi-10. Uma udinga ukuthi sikuhlinzeke ngama-CV neziqu zabahumushi bethu singakunika, futhi siyowasayina nama-SLA aqinisekisa izingaqophelo labahumushi bethu.

Ukubhekwa kwamaphutha okubhalwa kwamagama nge-MS Word

Imibhalo yakho ehumushiwe idluliswa kuzo zonke izigaba zokuhlela umsebenzi njengoba wenza nawe embhalweni wesiNgisi. Sisebenzisa amakhompyutha ukuqinisekisa ukuthi imibhalo yakho ayinawo amaphutha okubhalwa kwamagama, isebenzisa ulimi oluvumelekile futhi ihunyushwa ngendlela ehambisanayo. Singakujabulela ukukukhombisa.

Isikhathi Esiwumnqamula-juqu

Ibhizinisi eligculisayo lithembela kulokho okungaqinisekiswa. Isisekelo saleli bhizinisi wukwanelisa izidingo zamaklayenti ethu njalo. Asisoze sazibophezela esikhathini esiwumnqamula-juqu umhumushi wethu angeke akwazi ukusifeza.

Izilinganisomanani

Sithumelele umbhalo wakho, usho isikhathi esiwumnqamula-juqu osinqumile kanye nezilimi zakho. Isikhathi sokuphundula isicelo sesilinganisomali sakho asizukudlula emizuzwini emihlanu ngezikhathi zomsebenzi.

Izilimi ezikhulunywa ezifundazweni zaseNingizimu Afrika

 Province (%) SA% GP KZN WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23% 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16% 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14% 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10% 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi  9% 11       9 53     2
 Setswana  8% 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho  8% 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga  5% 7       10 17     4
 Siswati  3% 1       28 1      
 Tshivenḓa  2% 2         17     1
 IsiNdebele  2% 3 1     10 2   1 1

Data Statistics South Africa: Census in brief (2011).PDF
Ulwazi olubanzi, olubandakanya ukwahlukahlukana ngokwezilimi, lwabo bonke omasipala abakhulu kanye namadolobha aseNingizimu Afrika lungatholakala lapha: Cape Town, Johannesburg, Tshwane, Ethekwini, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay, Buffalo City, Mangaung, Emfuleni, Polokwane, Msunduzi, Thulamela, Rustenburg, Bushbuckridge, Makhado, King Sabata Dalindyebo kanye neMatjhabeng.

Translation services South Africa
Izidingo zeklayenti zemisebenzi yezokuhumusha zivame ukuba ngezibonisa izilimi ezikhulunywa kakhulu esifundeni salo eNingizimu Afrika.

Amaklayenti

English
Visit our home page in English
IsiZulu
Visit our home page in isiZulu
IsiXhosa
Visit our home page in isiXhosa
Afrikaans
Visit our home page in Afrikaans
Sepedi (N. Sotho)
Visit our home page in Sepedi
Setswana
Visit our home page in Setswana
Sesotho
Visit our home page in Sesotho
Xitsonga
Visit our home page in Xitsonga
Siswati
Visit our home page in Siswati
TSHIVENḒA
Visit our home page in Tshivenḓa
IsiNdebele
Visit our home page in isiNdebele
ZULU TRANSLATION
IsiZulu translation services
Xhosa TRANSLATION
IsiXhosa translation services
AFRIKAANS TRANSLATION
Afrikaans translation services
SEPEDI TRANSLATION
Sepedi translation services
TSWANA TRANSLATION
Setswana translation services
SOTHO TRANSLATION
Sesotho translation services
TSONGA TRANSLATION
Xitsonga translation services
SISWATI TRANSLATION
Siswati translation services
VENDA TRANSLATION
Tshivenḓa translation services
NDEBELE TRANSLATION
IsiNdebele translation services