Imisebenzi Yezokuhumusha yaseNingizimu Afrika

Document translation services South Africa

Imisebenzi yokuhumusha imibhalo

Siyakwamukela enkampanini yaseNingizimu Afrika yezokuhumusha eqondene nemikhakha yezobuchwepheshe obunhlobonhlobo. Sizibophezele ekuhumusheni imibhalo eqondene nezamabhizinisi, nezomthetho kanye nezokwelapha ngezilimi zaseNingizimu Afrika eziyi-11 ngendlela eyiyo ngqo: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa, isiNdebele. Sihlinzeka nangemisebenzi yokuhumushela ezilimini zabalingani abakhulu beNingizimu Afrika kwezohwebo ezinjenge-Portuguese, kanye ne-Chinese Mandarin. Sinesiqiniseko sokuthi yonke imisebenzi yethu yokuhumusha iyahambisana nemigomo yamazwe ngamazwe yezokuhumusha okuqondene nemikhakha yezobuchwepheshe.

Bheka izingaqophelo lemisebenzi yethu ehumushiwe. Amakhasi ahumushiwe aqukethe okufana ncamashi nokusekhasini lesiNgisi. Imisebenzi yethu ehumushiwe iyatholakala futhi ayinawo amaphutha okubhalwa kwamagama.
Vakashela Iwebhusayithi yethu nganoma oluphi ulimi lwaseNingizimu Afrika:

This browser does not support the video element.

Izingaqophelo: Siyahlaba esikhonkosini zibekwa

Siqasha abahumushi abawongoti kuphela. Uma kuhumushwa umbhalo wezomthetho, sisebenzisana nomhumushi oneziqu futhi owaluncela ebeleni ulimi asebenza ngalo. Asimuqashi umuntu oneziqu zemfundo ezingatholakalanga enyuvesi eqinisekisiwe yaseNingizimu Afrika. Phezu kwalokho, bonke abahumushi bethu banesipiliyoni esinzulu seminyaka engengaphansi kweyi-10. Uma udinga ukuthi sikuhlinzeke ngama-CV neziqu zabahumushi bethu singakunika, futhi siyowasayina nama-SLA aqinisekisa izingaqophelo labahumushi bethu.

Ukubhekwa kwamaphutha okubhalwa kwamagama nge-MS Word

Imibhalo yakho ehumushiwe idluliswa kuzo zonke izigaba zokuhlela umsebenzi njengoba wenza nawe embhalweni wesiNgisi. Sisebenzisa amakhompyutha ukuqinisekisa ukuthi imibhalo yakho ayinawo amaphutha okubhalwa kwamagama, isebenzisa ulimi oluvumelekile futhi ihunyushwa ngendlela ehambisanayo. Singakujabulela ukukukhombisa.

Isikhathi Esiwumnqamula-juqu

Ibhizinisi eligculisayo lithembela eziqinisekisweni. Isisekelo saleli bhizinisi wukwanelisa izidingo zamaklayenti ethu njalo. Asisoze sazibophezela esikhathini esiwumnqamula-juqu umhumushi wethu angeke akwazi ukusifeza.

Izilinganisomanani

Sithumelele umbhalo wakho, usho isikhathi esiwumnqamula-juqu osinqumile kanye nezilimi zakho. Isikhathi sokuphundula isicelo sesilinganisomali sakho asizukudlula emizuzwini emihlanu ngezikhathi zomsebenzi.

Izilimi ezikhulunywa ezifundazweni zaseNingizimu Afrika*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

English

Amaklayenti

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele