Ditirelo tša Diphetolelo ka Afrika Borwa

Khamphani ya go tšwa pele ka diphetolelo tša maleme a semmušo a Afrika Borwa. Ditirelo tša rena di abja go tloga go diforomo tša ditumelelano go ya go dipukwana tša kabo ya tshedimošo, diApp le diweposaete. Ditokomane tša gago di fetolelwa ka tsela ye e lego gore di a kwagala gomme tša kgona go šomišega ga bonolo ka maleme ka moka a 11 a semmušo a Afrika Borwa.

Ditirelo tša diphetolelo ka 2024

O amogetšwe fa iiTranslation. Re itlama go tšweletša lefsa ditokomane ka bokgwari bjo bogolo go akaretšwa tša kgwebo, tša molao le tša maphelo, ka fao di tlago balega ka tsela yeo polelo ya hlago e lego ka gona, ka maleme ka moka a 11 a semmušo a Afrika Borwa: isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sesotho sa Leboa (Sepedi), Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenḓa le isiNdebele. Diphetolelo tša rena ka moka di netefaditšwe go fihlelela maemo a boditšhabatšhaba go diphetolelo tša diteng tša go ikgetha tša mareo ao e sego a tšatši ka tšatši.

Re leke o iponele boleng bja diphetolelo tša rena! Go 90% ya Maafrika Borwa ao e lego ditsebi tša leleme la gae, hle kgotla konope ya 'translate' kua godimo lehlakoreng la goja mo weposaeteng ya rena.

Ka lebaka la gore polelo ya gago e fetolelwa ke baprofešenale ba diphetolelo, o tla hwetša weposaete ya rena e fihlelelega gape e fana ka tshedimošo, le go dihlogotaba tšeo e sego tša setlwaedi tša mareo ao e sego a tšatši ka tšatši. Go feta fao diphetolelo tša rena ga di na diphošo tša mopeleto le tša polelo ya go ngwalwa ka kakaretšo.

Boleng: Bothakga di tloga fase

Re thwala fela bafetoledi ba hlwahlwa ba ditsebi. Ge re fetolela ditokomane tša molao, re šoma fela le bafetoledi ba molao ba leleme la pele, ba go ba le maitemogelo le mangwalo a thuto. Dinyakwa tša rena tša tlasetlase tša thuto ke lengwalo la thuto go tšwa yunibesithing ya go lemogwa ya Afrika Borwa. Go feta fao, bafetoledi ba rena ka moka ba na le mengwaga ya go feta ye 10 ya maitemogelo mešomong ya maemo a godimo. Re tla dula re thabela go fana ka diCV le mangwalo a thuto ka mehla, le go saena diSLA go netefatša boleng bja diphetolelo tša rena.

Translator quality

Tekolo ya mopeleto ka MS Word

Ditokomane tša gago tše di fetoletšwego di fiwa thulaganyo le ditekolo tše o di fago ditokomane tša gago tša Sejahlapi. Go feta fao, re šomiša MS Word go netefatša gore diphetolelo tša gago ga di na diphošo tša mopeleto, re šomiša polelo ya go sepelelana le ditsela le ditiro tša sebjale gomme se se dirwa ka dinako ka moka. Re ka thabela go go laetša le ka mehlala.

Spelling

Dinako tše di beetšwego mošomo

Kgwebo ya go šoma botse e ithekga ka go ba le bonnete bja gore dilo di tla sepela ka thelelo. Re agile kgwebo ya rena ka go dula re fihlelela ditetelo tša bagwebišani ba rena. Le ka tšatši le la mohlolo re ka se tsoge re itlamile ka dinako tše di beetšwego mošomo tšeo bafetoledi ba rena ba ka se di fihlelelego.

Deadlines

Dikhotheišene

Re romele tokomane ya gago ka email info@iitranslation.com o laetše letšatši leo o ka ratago gore e boe ka lona e fetoletšwe, gomme o laetše le leleme leo o ratago gore e fetolelwe go lona. Re ka se tšee nako ya go feta metsotso ye mehlano go fetola dikgopelo tša khotheišene diiring tša mošomo.

Bagwebišani