Ditirelo tša Diphetolelo tša Afrika Borwa

Le amogetšwe mo go khamphani ya phetolelo ya sethekniki ya ditsebi tša Afrika Borwa. Re ikemišeditše go tšweletša diteng tša kgwebo ya maleba, ya semolao gape ya tša kalafo ka maleme a semmušo a 11 a Afrika Borwa. Re aba gape ditirelo tša diphetolelo tša badirišanimmogo ba tša thekišo ba bagolo, ka maleme a go swana le sePotokisi, seSpanish, seGeremane le Mandarin ya seTšhaena. Diphetolelo tša rena ka moka di netefaleditšwe go fihlelela maemo a sethekniki a boditšhabatšhaba.

Bona boleng bja diphetelelo tša rena tša tiro. Matlakala a Seisimane le ao a fetoletšwego a swana. Diphetolelo tša rena di fihlelelega ka botlalo gape ga di na diphošo tša mopeleto
Etela letlakala la rena la inthanete ka leleme le lengwe le le lengwe la Afrika Borwa:

This browser does not support the video element.

Boleng: E hwetše gabotse la mathomo

Re dira dikontraka fela le bafetoledi ba ditsebi. Ge re fetolela tokomane ya semolao, re šoma fela mofetoledi wa mangwalo, wa leleme la pele. Dinyakwa tša rena tša mangwalo a dithuto a botlalonyane ke mangwalo ao a dumelelwago ka yunibesiti ya Afrika Borwa. Go tlaleletša, bafetoledi ba rena ka moka ba na le maitemogelo a mošomo a mengwaga ye 10 a legato la godimo. Ka mehla re a thaba go neelana ka diCV le mangwalo a dithuto, le go saena diSLA go netefatša boleng bja diphetolelo tša rena.

Ditekolo tša mopeleto tša MS Word

Ditokomane tša gago tša go fetolelwa di fiwa ditekolo ka moka tša go rulaganywa tšeo o di fago sengwalwa sa Seisimane. re diriša dikhomphutha go kgonthiša gore ditokomane tša gago ga di na diphošo tša mopeleto diphetolelong, re diriša polelo ya sebjale gape di swarwa ka go se fetogefetoge. Re thabela go laetša.

Nako ye beilwego

Kgwebo ya bokgoni e ithekga go dinnete. Re agile kgwebo ya rena ka go fihlelela ka mehla ditetelo tša bagwebišani ba rena. Re ka se ke ra itlama go nako ye beilwego yeo bafetoledi ba rena ba ka se kgonego go e fihlelela.

Dikhotheišene

Re emeilele tokomane ya gago, ya go laetša nako ye beilwego yeo o nyakago e fihlelelwa gape le leleme. Re ka se tšeye go feta metsotso ye mehlano go araba dinyakwa tša khotheišene ka lebaka la diiri tša mošomo.

Maleme ao a bolelwago diprofenseng tša Afrika Borwa*

 Province (%) SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
 IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3
 IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6
 Afrikaans14 12 2 50 11 7 3 13 54 9
 English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
 Sepedi 9 11       9 53     2
 Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63
 Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6
 Xitsonga 5 7       10 17     4
 Siswati 3 1       28 1      
 Tshivenḓa 2 2         17     1
 IsiNdebele 2 3 1     10 2   1 1

*Data Statistics South Africa: Census in brief (2011) PDF

Bagwebišani

Home English
Read this page in English
Zulu Translation
Read this page in isiZulu
Xhosa Translation
Read this page in isiXhosa
Afrikaans Translation
Read this page in Afrikaans
Sepedi Translation
Read this page in Sesotho sa Leboa
Tswana Translation
Read this page in Setswana
Sotho Translation
Read this page in Sesotho
Tsonga Translation
Read this page in Xitsonga
Swati Translation
Read this page in Siswati
Venda Translation
Read this page in Tshivenḓa
Ndebele Translation
Read this page in isiNdebele